Iphone üçin 1-nji tanyşlyk programmasy

Choose your language:
bg, bs, ca, ceb, co, cs, cy, da, de, el, eo, es, et, fa, fi, fr, fy, ga, gd, gl, gu, ha, haw, hi, hmn, hr, ht, hu, id, ig, is, it, iw, ja, jw, ka, kk, km, kn, ko, ku, ky, la, lb, lo, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, ms, mt, my, ne, nl, no, ny, or, pa, pl, ps, pt, ro, ru, rw, sd, si, sk, sl, sm, sn, so, sr, st, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tk, tl, tr, tt, ug, uk, ur, uz, vi, xh, yi, yo, zh, zu,


Iň oňat tanyşlyk programmalaryRedaktorlarymyz iň oňat önümleri özbaşdak gözleýärler, synagdan geçirýärler we maslahat berýärler;gözden geçirişimiz hakda has giňişleýin öwrenip bilersiňiz.Saýlanan baglanyşyklarymyzdan edilen satyn alyşlar barada komissiýa alyp bileris.Luis Alvarez / Getti suratlaryTanyşlyk programmalary dünýäsine girmek, esasanam nämäni göçürip almalydygyňyzy anyk bilmeýän bolsaňyz, gaty kyn bolup biler.Käbir programmalar gysga möhletli gatnaşyklar üçin niýetlenendir, beýlekileri kokteýl ýa-da FaceTime kofesi bilen duşuşmazdan ozal birek-biregi tanamagy höweslendirýär.Isoluň üstünden düşmek isleýän bolsaňyz ýa-da tötänleýin uçmak isleseňiz, size laýyk hyzmat bar.Bu ýerde iň gowy tanyşlyk programmalaryny jemledik, şonuň üçin gijäňiz bolsun ýa-da baky bolsun, oýnuňyza duşup bilersiňiz.2021-nji ýylyň iň gowy tanyşlyk programmalary

Iň oňat umumy: ilikNäme üçin saýlaýarys:Hinge size günde çäkli mukdarda baglanyşyk berýär, bu has çynlakaý gatnaşyklary gözleýän adamlar üçin has gowy wariant edýär.Taraz

Garamaýan taraplary

Hinge, dostlaryňyzy we toruňyzdaky adamlary birleşdirmegiň usuly hökmünde başlady.CEOerine ýetiriji müdir Jastin MakLeod tarapyndan döredilende, bu programma adamlara ýakynlygy we umumy paýlaşýan Facebook dostlary ýaly profilleri görkezdi.Indi, ulanyjylary diňe saýlan goňşularyndaky adamlar bilen baglanyşdyrýar.Ulanyjylar söhbetdeşlik düwmesine basyp, sahypada teswir ýazmak ýa-da teswir ýazmak arkaly kimdir biri bilen birikmegi saýlap bilerler.Tertipler, “Muny söýmek nädogry bolsa, dogry bolmak islämok ...” we “Sen hakda bilmek isleýän zadym…” ýaly söhbetdeşlige başlamak üçin teklipler hödürleýär.Hinge size adamlar hakda has köp maglumat görkezýär, şonuň üçin internetden nätanyş adamlar bilen duşuşmak oňaýsyz bolsa, bu has aňsatlaşdyrýar.Size adamlaryň familiýalaryny we adatça olaryň töwereklerini, ýaşyny, boýuny, işini, dogduk şäherini we kollejini berýär.Programma mugt, ýöne adamlaryň gözleýän zadyna esaslanyp, hyzmatyň saýlaýan gabat gelýänleri üçin wirtual "güller" üçin pul tölemegini haýyş edip, adamlaryň tölemegini isleýär. Bularyň hemmesibakalawrbölümi ýaly duýulýar. Iň oňat gabat gelmek üçin gündelik algoritmler hem peýdaly däl. Köplenç gaty uzakda ýa-da düýpgöter başga syýasy baglanyşykda birini saýlarlar. Käbir ýagdaýlarda, size birneme oňaýsyz bolup biläýjek birini görkezip bilerler.Habar iberilmezden ozal ikiňizem ylalaşmaly bolýan beýleki programmalardan tapawutlylykda, Hinge-de adamlar söhbetdeşligi dowam etdirmek üçin size açyk habar iberip bilerler.Mugt bolsa-da, tölegli wersiýasy hem bar.Iň gowy görülýän agzalyk bir aý üçin 30 dollar, üç aý üçin 60 dollar ýa-da 6 aý üçin 90 dollar, çäklendirilmedik baglanyşyk ibermäge we has süzgüçli sazlamaga mümkinçilik berýär.Nika üçin iň gowusy: deňeşdirmeNäme üçinsaýladyk: Duşuşygysaýladyk, sebäbi nikalaşýan çynlakaý maglumatlar üçin iň gowy wariant.Taraz

Garamaýan taraplary

Duşuşyk bir sebäbe görä köne garaşma.Ulanyjylar agzalyk üçin tölemeli bolýandyklary sebäpli, goşulýan adamlaryň ygrarlydygyna ünsi çekýär.Match.com, 1993-nji ýylda San-Fransiskoda Gary Kremen we Peng T. Ong tarapyndan esaslandyryldy. Şondan bäri esasanam çynlakaý gatnaşyk gözleýän adamlar bilen meşhurlyk gazandy.Hasaba gireniňizde, adyňyzy, ýaşyňyzy, beýikligiňizi, çagalary islemeýändigiňizi ýa-da ýokdugyňyzy, näçe ýalňyzdygyňyzy we çilim çekýändigiňizi ýazýarsyňyz.Soňra “Sizi iň bagtly edýän näme?” Diýen soraga jogap berersiňiz.konsertler, nahar bişirmek, blog ýazmak, köp tomaşa etmek, sport we ş.m. ýaly çäreleri saýlamak.Ondan soň, hyzmatdaşda gözleýän zadyňyzy, şol sanda ýaş aralygy, beýiklik aralygy, din we şol mowzuklaryň “hökmany” ýa-da ýokdugyny saýlaýarsyňyz.Mugt opsiýa bilen, agzalar laýyklyk esasynda Matchyň saýlan “iň ýokary saýlamalaryndan” çäkli habarlary alýarlar.“Premium” opsiýasy agzalara çäksiz habarlaşmaga, halanmaga, sizi halaýan we profiliňizi görenleriň hemmesini görmäge, tanyşlyk hünärmeni bilen ýeke-ýekeden gürleşmäge we ş.m.Gynansagam, “Match” -y ulanmak isleseňiz, tölemeli bolarsyňyz;bolmasa, kimiň habarlaşýandygyny ýa-da näme diýýänini görüp bilmersiň.Agzalyk ýyllyk meýilnama üçin aýda 18 dollar, alty aý töweregi aýda takmynan 22 dollar, üç aý üçin 30 dollar töweregi.Aýratynlyk üçin iň gowusy: RaýaNäme üçin muny saýladyk:Raýa meşhurlar we täsirli adamlar tarapyndan ýygy-ýygydan tanyşlyk programmasy bolmak bilen meşhurdyr.Taraz

Garamaýan taraplary

Raya, iň ajaýyp tanyşlyk programmalarynyň biri bolmak bilen, A-sanawçylara we täsirli agzalara agza bolmak bilen meşhurdyr.Diňe çakylyk bolany üçin, anketa prosesi bar we agza bolmak üçin adamlar tölemeli bolýarlar, adaty programmadan has ýokary hilli ýüzlenme bar.Raýa aýda takmynan 7 dollar, bütin dünýädäki adamlara aýlanyp bilersiňiz.Gündelik halaýanlaryňyza ýetýän bolsaňyz, gündelik 30 halanmak üçin takmynan 7 dollar töläp bilersiňiz ýa-da programmanyň size çagyrýan häzirki baglanyşyklary bilen söhbet edip bilersiňiz.Agza bolanyňyzdan soň, dostlaryňyza girişini çaltlaşdyryp biljek dost pasportyny berip bilersiňiz, emma programma arzalary ret etmek hukugyny özünde saklaýar.Agzalar dünýäniň çar künjeginde ýerleşip, döredijilik ugurlarynda işlemäge ýykgyn edýärler.Esasan tanyşmak üçin Soho House.Instagram hasabyňyzy birikdirip, aýdym saýlap, suratlaryň slaýdşowyny düzüp we romantik baglanyşyk ýa-da dost gözläp bilersiňiz.Şeýle hem, programmada kimiň bardygyny görmek üçin ýer boýunça gözläp bilersiňiz.Şeýle hem, Raýa ikiňiziňem dostuňyzyň telefon belgisi bar bolsa, haýsy dostlaryňyzyň bardygyny görkezer, şonuň üçin potensial senäňizi tassyklaýandyklaryny elmydama sorap bilersiňiz.Şeýle hem, belli bir şäherde ýa-da belli bir pudakda agzalar gözläp bilersiňiz, bu adamlar bilen aragatnaşyk gurmagy ýa-da duşuşmagy has aňsatlaşdyrýar.Ilkinji seneler üçin iň gowusy: BumbleNäme üçin saýlaýarys:Bumble-iň özboluşly bir düşünjesi bar: Aýallar ilki erkeklere habar berýärler, soň bolsa aýal-gyzlar tarapyndan dolandyrylýan programma edip, jogap bermek üçin 24 sagat wagt berilýär.Taraz

Garamaýan taraplary

Bumble 2021-nji ýylda zenan esaslandyryjy Witni Wolfe tarapyndan işe başlanda, aýallar ilki bilen habar iberer diýen pikire esaslanyp, söhbetdeşlige başlap, hekaýa gözegçilik edip bilerler.Wolfe Forbes 30-dan 30 ýaşa çenli sanawy, şeýle hem Wagt 100 sanawyny düzdi we bary-ýogy 31 ýaşynda kompaniýany köpçülige açan iň ýaş aýal boldy.Bumble ulanmak gaty ýönekeý. Suratlaryňyz we özüňiz baradaky maglumatlar bilen profil düzüň, şonda mugt meýilnama düzüp bilersiňiz ýa-da başga saýlawlar üçin pul töläp bilersiňiz. “Spotlight” meýilnamasy 10 esse köp oýnamagy wada berýär we potensial oýunlaryňyz sizi ilkinji gezek görer ýaly 30 minutlap setiriň başynda goýýar. 30 çyra üçin 1 dollar, ýa-da bir çyra üçin takmynan 6 dollar töläp bilersiňiz. Ora-da takmynan 50 dollara 30 sany çyra alyp bilersiňiz.Beýleki wariant, “10x köp gürleşersiňiz” diýýän SuperSwipe. “SuperSwipes” size kimdir biri ýaly super bolmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin süpürip başlanda, ilkinji gören adamlaryndan biri bolarsyňyz. 30 SuperSwipes üçin 1 dollar, iki SuperSwipes üçin hersi 3 dollar. Bu iki wariant üçin pul tölemek islemeýän bolsaňyz, ähli aýratynlyklary birbada açmak üçin hasabyňyzy premium-a täzeläp bilersiňiz. Premium ulanyjylar takmynan 18 dollara täzelenýärler, soň bolsa käbir beýleki ýerlerde başga biriniň ýalňyş ýoluny süpürseňiz, çäklendirilmedik halaýanlary, ösen süzgüçleri, belli bir ýerlerde kimiň süýşýändigini görmek üçin syýahat re modeimini we çäklendirilmedik yzlary alýarlar.Bumble, töweregindäki ähli adamlary görmek isleýän biri üçin ajaýyp wariant.Adamlar bilen gabat gelmek üçin saga süýşürmeli, soň bolsa ilkinji göçüp, söhbetdeşlige başlamak üçin 24 sagat wagtyňyz bar, şonuň üçin programmany ýygy-ýygydan barlamaly bolarsyňyz, ýogsam oýunlaryň möhleti gutarar.Soňra erkekler jogap bermek üçin 24 sagat wagt alýarlar.Programmany süzgüçler bilen gözläp bilersiňiz, kim bilen gyzyklanýandygyňyzy (erkekler, aýallar ýa-da her kim), ýaş aralygy we aralygy saýlap bilersiňiz.Şeýle hem belli bir beýikligi, astrologiýa belgisini, bilim derejesini we başgalary gözläp, ösen süzgüçleri düzüp bilersiňiz.LGBTQ tanyşmak üçin iň gowusy: HERNäme üçinsaýladyk:HER-i saýladyk, sebäbi LGBTQ aýal-gyzlar üçin dünýädäki iň uly mugt tanyşlyk programmasy.Taraz

Garamaýan taraplary

HER, deňeşdirmek ukybyny hödürleýän, şeýle hem howpsuz ýerlerde ýerli duşuşyklar barada täzelikler hödürleýän zenan aýallar üçin dünýädäki iň uly mugt tanyşlyk programmasydyr.Programma jemgyýet hökmünde işleýär we garşylamaga we goldaw bermäge synanyşýar.Tinder ýaly, HER hemmesi süpürmek hakda.Çepe süýşürmek, bu adam bilen gyzyklanmaýandygyňyzy aňladýar, şol bir wagtyň özünde süpürmek sag (ýa-da emoji ýürek) şahsyýet bilen tanyşmak isleýändigiňizi aňladýar.Soň bolsa, bu adam duýgynyň biri-birine baglydygyny kesgitläp, size habar iberip biler.Mugt bolsa-da, premium abuna agzalygynyň üç görnüşi hem bar.Premium, bir aýlyk agzalyk 15 dollar töweregi, alty aýyň dowamynda 60 dollar, bir ýyl bolsa takmynan 90 dollar.Jewishewreý tanyşlygy üçin iň gowusy: JSwipeNäme üçinsaýlaýarys:JSwipe, nirede ýerleşýändigine garamazdan ýewreý halky üçin süpürmek we duşuşmak üçin ajaýyp wariant.Taraz

Garamaýan taraplary

Jewishewreý bolsaňyz ýa-da ýewreý erkekleri ýa-da aýallary bilen tanyşmak isleseňiz, JSwipe ajaýyp wariant.2021-nji ýylda Pesah baýramynda esaslandyryjy Deýwid usarus tarapyndan döredilen we şol döwürde Dogluş hukugy Ysraýyl we Hillel üçin işleýän Bruklinde ýerleşýän bu programma soňra bäsdeşi JDate tarapyndan satyn alyndy.JSwipe-de gysga bio, okuwyňyz we ýaşyňyzy girizýärsiňiz.Şeýle hem, köşeri we denominasiýany saklaýandygyňyzy ýa-da ýokdugyňyzy doldurmagyňyz haýyş edilýär.Soň bolsa süpürip başlap bilersiňiz.Profil sahypaňyz “Facebook” sahypaňyz bilen baglanyşýar, şonuň üçin “Facebook” -da ozal halaýan zatlaryňyza esaslanýan oýunlar bilen paýlaşýan zatlaryňyzy görkezer.JSwipe mugt wersiýany, şeýle hem birinji derejeli agzalygy hödürleýär, bu ýerde aýratyn çärelere baryp, mugt içgiler we täjirler ýaly tölegleri alyp bilersiňiz.Aýratyn wersiýa, profiliňizi kimiň halandygyny görmäge, has köp oýun üçin profiliňizi ýokarlandyrmaga, süpürmäge mümkinçilik berýärBir aýlyk agzalyk takmynan 25 dollar, üç aýyň bahasy 45 dollar, alty aýlyk agzalyk takmynan 60 dollar.“Tinder” ýaly, ýerleşýän ýeriňize görä töweregiňizde kimiň aýlanýandygyny görkezýär, emma mil radiusyny has ulurak edip, bütin dünýäde ýekelik görüp bilersiňiz.Tötänleýin tanyşmak üçin iň gowusy: TinderNäme üçin saýlaýarys: Süpürgäsebäp bolan asyl tanyşlyk programmasy Tinder-i äsgermezlik edip bilmersiňiz.Çekişmek ýa-da uzak wagtlap tanyşmak üçin amatly.Taraz

Garamaýan taraplary

Tinder hakykatdanam hemmesini başladan programma.2021-nji ýylda işe başlady we tanyşlyk sahnasyny hakykatdanam üýtgedi, potensial düşek ýa-da çynlakaý beýlekiler bilen deňeşdirmek üçin çep ýa-da saga süýşmek dünýäsini tanatdy.Öň dürli zatlary gözleýän köp adam bar bolsa, indi tötänleýin tanyşmaga has köp üns berilýär.Tinder, has oňat programmalarda köp adam bolmadyk kiçijik şäherde iň gowusydyr, ýöne adamlaryň has resmi däl çäreleri gözleýändigini hökman bilýär.Tutuşlygyna mugt programma hökmünde başlasa-da, indi ulanyjylara adamlary “gaty halamaga” mümkinçilik berýän mugt we tölegli premium opsiýasy bar (oýun oýnamak mümkinçiligiňizi üç esse artdyrýan ýalan sözlemek), kimiň çykandygyny görmek üçin pasport aýratynlygyny ulanyň başga ýerlerde-de, göni süpürmezden ozal kimiň göwnünden turandygyny görüň.“Tinder Gold” ulanyjylara bularyň hemmesini we aýda 15 dollar töweregi pul berýär, “Tinder Platinum” ulanyjylara bu mümkinçilikleri, şeýle hem alty aýyň dowamynda her aýda 10 dollar töweregi gabat gelmezden ozal birine habar bermek mümkinçiligini berýär.Jemleýji kararTanyşlyk programmasyny göçürip almak, uly ygrarlylyk ýaly bolup biler we ilki haýsyny synap görmelidigiňizi bilmeseňiz birneme kynrak duýup bilersiňiz, sebäbi olaryň hemmesi gaty üýtgeşik. Programma bilen tanyşmak meselesine birneme çynlakaý garamak isleýän bolsaňyz, iň oňat warianty. Mümkin bolan seneler barada has köp maglumat berýär we has manyly gepleşikleri höweslendirýär. Meşhur adamy görmek isleseňiz ýa-da beýleki pikirdeşler bilen aragatnaşyk gurmak isleseňiz, Raya ideal, ýöne oňa çakylyk almak kyn.Ilkinji seneleriň köpüsine gitmegi umyt edýän bolsaňyz, gaty gowy.Programma size adamlar hakda kän zat aýtmaýar, ýöne tükeniksiz süpürip, söhbetdeşlige başlamagy aňsatlaşdyrýar.Bir barda tötänleýin duşuşmak ýaly pikir ediň.Aýal-gyzlar bilen tanyşmak isleýän bolsaňyz we munuň üçin diňe bir programma isleýän bolsaňyz, HER iň gowy jedeliňizdir.Ony tötänleýin saklamak isleseňiz, Tinder bir sebäbe görä köne wepaly.Freygy-ýygydan soralýan soraglarTanyşlyk programmalary nähili işleýär?Käbir programmalar gyzyklanýan bolsa iki tarapdanam süpürmegi talap edýär we soňra birikmäge mümkinçilik berýär.Beýlekiler bir adama habar ibermäge rugsat berýärler, soň kabul ediji jogap bermek islemeýändigini ýa-da ýokdugyny çözüp biler.Programmalaryň käbiri kollej, beýiklik, hatda adamlar çagalary islemek ýa-da islemezlik ýaly giňişleýin maglumatlary berýär, beýlekiler size köp maglumat bermezden ýakyn potensial hyzmatdaşlaryňyzy görkezer.Tanyşlyk programmalary üçin mugt we tölegli wariantlar barmy?Tanyşlyk programmalarynyň köpüsi mugt ýa-da iň bolmanda mugt, tölegli, tölegli görnüşi bar.Mugt wariant, adatça adamlara süpürmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde tölemek adamlara has belli bolmaga mümkinçilik berýär, mysal üçin diňe belli bir beýikligi, dini ýa-da syýasy degişliligi görkezýän süzgüçleri düzýär.Programmalaryň köpüsi üçin, gaty üýtgeşik bir zat gözlemeseňiz, olary göçürip almak we mugt wersiýasyny ulanmak gaty aňsat.Käbir programmalar, Raýa ýaly, ähli ulanyjylardan aýlyk az tölemegi talap edýär.Adatça, birnäçe aý ýa-da has köp wagt töleseň, töleg az bolýar.Tanyşlyk programmalarynyň bahasy näçe?Tanyşlyk programmalary, premium wersiýasyny alsaňyz we birnäçe aýdan maýa goýsaňyz, mugtdan 100 dollar töweregi.Iň arzan wariantlar, profiliňizi ýokarlandyrýan ýa-da potensial oýunlar üçin ünsüňizi çekjek ýa-da ilki bilen deňeşdirmän birine habar bermek mümkinçiligini berýän premium teklipleriň birnäçesini berer.UsulyýetHünärmenlerden programmalar barada soradyk, synlary okadyk we olary ulanmak boýunça köp ýyllyk tejribämizi gözden geçirdik.Şeýle hem, töleg meýilnamalaryna gezek gelende, beýlekiler hakda giňişleýin maglumat berýän programmalary gözledik.Biziň üçin tanyşmak islegleri, tötänleýin tanyşmak, ilkinji seneler, hatda nikalaşmak ýaly dürli wariantlary hödürlemek möhümdi.Öz içine alma, saýlawlarymyzy kesgitlemekde möhüm faktor bolupdy, şonuň üçin dürli jyns ugurlaryna we dinlere laýyk gelýän programmalar sanawy düzdi.Söýgi üçin bir ýyl etmek üçin iň gowy tanyşlyk programmalaryHemmeler "hemişelik şahsyýeti" bilen tanyşan birini tanaýarlar, ýöne onlaýn tanyşmak ýaly, ýöne özi bilen tanyşmak ýaly, size laýyk sahypa tapmak biraz synag we ýalňyşlyk alyp biler.Iň uly garaşsyz ykjam maglumat bazarynyň eýesi “Koçawa” kollektiw ulanyjylaryň sanyna baglylykda birnäçe sahypany maslahat bermek üçin sanlary gysgaltdy.Koçawanyň esasy dolandyryjysy Jeýk Kortraýt: "Bizde 7,5 milliarddan gowrak enjamda maglumatlar bar" -diýdi.“Maglumat toplumynyň bir bölegi hökmünde bu enjamlarda gurnalan programmalaryň sanawy bolan bu enjamlarda“ programma grafigi ”bar.Google Play we programma dükanlaryndaky ähli esasy tanyşlyk programmalaryna göz aýladyk, soňra maglumatlar toplumymyzda iň köp gurnalan bäş programmany kesgitledik. "Aloneöne hemmämiziň diňe sanlara esaslanyp karar bermeýändigimiz sebäpli, bu sanawy aýratyn ýagdaýyňyza laýyk gelýän başga-da birnäçe wariant bilen jemledik.Bularyň käbiri LGBTQ + adamlaryna, belli bir ýaşdaky ulanyjylara, Gara ýa-da BIPOC ulanyjylaryna, umumy gyzyklanmalary bolanlara we iň meşhur programmalaryň birinde ajaýyp senesini tapyp bilmeýänlere degişlidir.Tötänleýin gaçmak, aýrylyşmak üçin yza gaýtmak ýa-da indiki uzak möhletli gatnaşyk gözleýän bolsaňyz, bu tanyşlyk programmalarynyň birini göçürip alyp bilersiňiz.Aslynda onlaýn bolsaňyz, Tinder-i bilýän bolsaňyz gerek.Koçawa kollektiwiniň habaryna görä, bu ýerdäki ähli tanyşlyk programmalaryny ulanyjylaryň sany iň köp.Ulanyjylaryň köpüsi tötänleýin duşuşmak üçin “Tinder” -e ýüz tutsa-da, beýlekiler bu ýerde uzak wagtlap söýgi tapdylar.Bumble-da aýallar aragatnaşyga başlaýanlardyr.Elbetde, haýsy jyns ilkinji ädim ätýär LGBTQ + aýal-gyzlar üçin bu mesele az däl, ýöne keýp gözleýän aýallar arassa howadan dem alyp bilerler.Koçawa, ulanyjylaryň köpüsiniň 26-35 ýaş aralygyndadygyny aýdýar, şonuň üçin ýaş maglumatçylaryň hem muny halamagy mümkin.Birnäçe wagtdan bäri tanyşlyk oýnuna gatnaşan her bir adam, 2021-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän OkCupid hakda eşiden bolsa gerek. OG-da häzirki wagtda ajaýyp hyzmatdaşyňyzy tapmaga kömek etmek üçin dinden başlap, arahis ýagyna we jele çenli hemme zat barada gol anketalary bar.Koçawa tarapyndan ýazylan programmalardan Bumble-den soň iň ýaş ulanyjy bazasy bardy, ulanyjylarynyň ýarysyndan gowragy 36 ýaşa ýetmedi. Adyna görä, sahypa dünýäniň iň uly tanyş platformalarynyň biridigini öňe sürýär .Moreene-de birnäçe gülki setirleri we kümüş çyzyklary bolan ulanyjylar, demografik taýdan has köp adam bolan programmada garyndaş ruhlaryny tapyp bilerler.Koçawanyň maglumatlary, “MeetMe” ulanyjylarynyň köpüsiniň 46-55 ýaş aralygyndadygyny, 55-den 65-e çenli ýaýyň arasynda yzarlaýandygyny görkezýär.Koçawa giň ulanyjy bazasyna eýe bolmakdan başga-da, ýerleşiş esasly tanyşlyk programmasy bolan “Happn” -ni göçürip alýan aýallardan has köp ýigidiň bardygyny belleýär.Jyns gözleýän aýallar, kynçylyklar hemişe siziň peýdasyna bolsun.Durmuş 'adaty' ýagdaýa gaýdyp başlanda, söýgini tapmaga kömek etmek üçin bu ýerdäki iň gowy tanyşlyk programmalaryTanyşlyk gaýdyp geldiIçerde nahar iýmäge we içmäge, kinoteatra gitmäge we başga biriniň öýünde bir gije ýatmaga mümkinçilik berýän ýol kartasy gulplanmansoň, söýgi arabasyna gaýdyp gelmäge taýyn.Birnäçe gulplama we bulaşyk derejeli ulgamlar bilen, soňky bir ýylda seýilgähde gezelenç etmek we wagtyňyzyň köpüsi uzakdan olar bilen söhbetdeş bolmak manysyny aňladýan bolsa gerek.Emma Angliýa täzeden açylyp başlansoň, tanyşmak üçin başga bir döwük bermeli.Iň oňat tanyşlyk programmalaryndan hödürlenýän dürli wariantlary we öwünmeleri saýlap alyň.Tinder?Bumble-a habar ibermek?Hinge-de krakin profilini düzmek?Esasan Tik-Tok we Tinder-iň gibrid bolan Curtn täze programmasyny synap görüň (hawa, bu siziň üçin, gen Z)?Mahabat


Bu ýerdäki jeňňel we ozal tanyşlyk programmalarynda burnuňyzy açyp, ýerli barda adamlar bilen duşuşmagy makul bilýän bolsaňyz, tanyşlyk programmalary häzirki wagtda söýgi gözleýän ýeketäkleriň mekanydyr.Diňe bu däl, programmalaryň özleri-de indi saýlamalar bilen doldurylýar - beýiklik üçin ajaýyp süzgüç ýa-da indiki dynç alyşyňyzda maslahat soramak?Size bir programma bar.Bumble-iň iň gowy 10 setirini synap gördüm we bular iň üstünlikli boldy.

Indiki oka“Badoo” tanyşlyk programmasy arkaly bu kampaniýa LGBTQIA + jemgyýetinde tanyşmak üçin yşyk açýar we habarlar gaty güýçli'Dogrusyny aýtsam, trans adam üçin gaty kyn zat diýerdim'Badoo bilen hyzmatdaşlykda

Bumble tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, soraga gatnaşanlaryňüçden iki bölegidurnukly gatnaşyk tapmak üçin programmalary ulanýarlar.Bu, näme pikir edip biljekdigiňize garamazdan, Angliýanyň ilatynyň uzak möhletli biri bilen duşuşmaga taýýardygyny we taýýardygyny görkezýär.Tinder, gulpdan soňky söýgi gözleýänler üçin käbir maslahatlary çykardy.Programmanyň pikiriçe, ulanyjylaryň 71% -i öz oýnunda dürli syýasy ynançlary bar bolsa we ulanyjylaryň 74% -i daşky gurşawa we durnuklylyga başgaça garaýan biri bilen duşuşmasa, şertnamany bozýar diýip hasaplaýarlar, belki bu temalary ulanyp bilersiňiz olary ir ýoldan çykarmak üçin buz döwüjisi.Onda, haýsy programmalarda iň gowy tehnologiýanyň bardygyny nädip bilýärsiňiz?Ösdürýän täze aýratynlyklary haýsylar?Iň akylly, iň beýik ýa-da ajaýyp astrologiki oýnuňyz bilen kesgitlän bolsaňyz, “iň gowy” ýeke adam bilen haýsylary gizlenýär?Bagtyňyz bar, bazardaky iň oňat tanyşlyk programma opsiýalaryny synap gördük we ajaýyp gabat gelşiňizi tapmaga kömek etmek üçin geldik (programma, ýagny täze beau kepilligi ýok, bagyşlaň).Mahabat


Bular 2021-nji ýylda bilmeli tanyşlyk meýilleri, şol sanda 'Retroshading' we 'Houseplanting'

Näme diýmeli?Başlangyç söhbetdeşligi aňsat alyp barmak üçin Bumble üçin iň gowy açylyş setirlerini synap görüň.Profil maslahatlary gerekmi?Ine, iň gowy tanyşlyk programma profiline eýe bolmak barada Tinder-den iň gowy maslahatlar.Iň oňat tanyşlyk programmasy:tanyşlyk programmasynyň ýadawlygyny bejermek.2021-nji ýylyň iň ajaýyp we iň köp garaşylýan tanyşlyk programmasy, ähtimal, maý aýynda işe başlady we adyndan görnüşi ýaly, diňe penşenbe günleri işleýär.Bu, diňe London we Nýu-Yorkork şäherindäki adamlar üçin elýeterli bolan ýeke-täk programma - işe başlamazdan ozal 110,000 ulanyjy hasaba alyndy, şonuň üçin bu ýerden saýlamaly köp zat bar.Bahasy:Mugt, ýöne diňe agzalar we diňe Londonda we Nýu-Yorkorkda bar.Iň oňat tanyşlyk programmasy:IRL senesi bilen özüňizi rahat duýmasaňyz24 sagat wagtyňyz bar, birinji sözi alýarsyňyz - basyş ýok, şeýlemi?Bumble, ýakynlaşmagymyza garaşýan ýerimizde tanyşmagyň aýdylmadyk düzgünini bozýar - top resmi taýdan şu ýerde.Şeýle hem, programmanyň içinde wideo söhbetdeşlik we sesli jaň etmek aýratynlyklaryny döretdiler (ýene-de aýal ilkinji ädimini amala aşyrýar), şonuň üçin wirtual sene bilen özüňizi has rahat duýsaňyz, Bumble basyň.Hemmesiniň nähili ölçelýändigini görmek isleseňiz, iş söhbetdeşligi ýaly garasaňyz ýa-da synagdan geçen 'wirtual içgiler penşenbe?'batyrgaýlyk duýýan bolsaň.Bahasy:“Bumble Boost” premium opsiýasy we 6.99 funt sterling bilen mugt aýratynlyklary.Iterazyjynyň blogy?Bumble-iň iň oňat on setirde bize beren maslahatlaryna göz aýlaň.Iň oňat tanyşlyk programmasy:Bir seredeniňde kimdir biriniň şahsyýetini (daş keşbini) görmekHinge, şahsy maglumatlaryň üç sany esasy bölegini goşmak üçin öz profiliňizi sazlamaga mümkinçilik berýär - munuň has hakyky bir zady tapmagyna kömek etjekdigini öňe sürýär.Mümkin bolan hyzmatdaşlaryňyz barada öz profillerinden has köp zat aýdyp bilersiňiz, ýöne tutmak?Akyldar, gyzykly we zähmet çekip başlaýan ýaly basyş etmek bilen gelýär.Üstesine-de, jogaplar birneme köne bolup biler - düşünýäris, adamlar haýal ýöränleri ýigrenýärler.Möhüm zat, şular ýaly döwürler üçin öz profiliňize wideo goşup bilersiňiz, şeýlelik bilen oýunlaryňyz şahsyýetiňize hakyky duýgy döredip biler.Evenöne has möhümi, iň soňky“Öýden sene”aýratynlygy, wirtual senä taýyn bolanyňyzda özoýnuňyza belliketmäge mümkinçilik berýär,ýöneedil gabat gelşiňiz ýaly, edil şonuň ýaly etmänkäler bilmezler.Utançdan gaça duruň we digi senesine öwrüleniňizde sözleýiş arkaýynlygyňyzy bir tarapa goýuň.Bahasy:ing 10.49-dan “Hinge Abuna” opsiýalary bilen göçürip alyp bilersiňizIň oňat tanyşlyk programmasy:Tükeniksiz mümkinçilikler“Tinder” -iň iň köp ulanylýan, iň doýgun programmalaryň biri bolup, tanyşmak usulymyzy üýtgedendigi hiç kim üçin syr däl.Köp sanly wariant gözleýän bolsaňyz, “Tinder” siziň üçin ýeri.Onda “Loops” atly bir aýratynlyk bar, bu ýerde wideo senesini bellemezden ozal katfişerleri otlamak üçin peýdaly bolup biljek potensial oýunlaryň GIF-lerini görüp bilersiňiz.Düşündiriş: 5 profilde 4-de itler we / ýa-da ýalaňaç torslar bar.Diňe öňküsi size täsir etsin.Bahasy:Tinder Plus opsiýalary bilen diňe 79p!ABŞ 2021-da iň meşhur onlaýn tanyşlyk programmalary, tomaşaçylaryň sany boýunça2021-njy ýylyň sentýabr aýyna çenli Tinder ABŞ-da 7,86 million ulanyjynyň bardygyny habar berdi we bu iň meşhur onlaýn tanyşlyk boldy.Ikinji orunda durýan “Bumble” -da ABŞ-nyň mobil ulanyjylary 5.03 million boldy.Bütin dünýäde tinder.com 2021-nji ýylyň mart aýynda iň meşhur onlaýn tanyşlyk web sahypasy boldy, bu aýda takmynan 59 million sapar boldy.Bu döwürde öňdebaryjy tanyşlyk saýty badoo.com bolup, aýda 182,5 million adam girýärdi.ABŞ-da ulanyjy demografiýasy2021-nji ýylyň aprelinde ABŞ-da “Tinder” ulanyjylarynyň iň uly paýyny 30 bilen 44 ýaş aralygyndaky adamlar düzdi.Tinder, 55-64 ýaş toparyndaky ulularyň arasynda has meşhur däldi, soraga gatnaşanlaryň diňe alty göterimi tanyşlyk programmasyny ulanýar.Mundan başga-da, “Tinder” 72 göterim we 28 göterim paý bilen aýal ulanyjylara garanyňda has köp erkekleri özüne çekdi.2021-nji ýyl üçin iň gowy tanyşlyk programmalaryBahar möwsümi başlaýar we iň oňat tanyşlyk programmalary pikirleriňiziň romantika öwrülen halatynda kömek etmäge taýýardyr - esasanam häzirki wagtda käbir ýerlerde adamlar bilen duşuşmak üçin pandemiýa girizilen çäklendirmeler ýeňilleşýär.Pandemiýanyň tanyşlyk programmalarynyň ösüşini haýalladandygy däl.Tanyşlyk programmasy sahnasyndaky “Marketplace” hasabatynda iň gowy 20 tanyşlyk programmasynyň gündelik işjeň ulanyjylaryň geçen ýyl 1,5 million artandygyny gördi.Wideo söhbetdeşlik aýratynlyklaryny goşmak, köp tanyşlyk programmalarynyň edişi ýaly, elbetde kömek etdi.

Indi dünýäde täzeden işlemäge taýyn adamlar bilen iň gowy tanyşlyk programmalary, nätanyş adamlar bilen aragatnaşykda bolmakda özüňizi has rahat duýmak üçin howpsuzlyk aýratynlyklaryny güýçlendirip, aýratynlyklaryny kämilleşdirmegi dowam etdirýärler.Käbir programmalar, meňzeş adamlar bilen gürleşmäge kömek etmekde ýokary derejäni dowam etdirýär, beýlekileri bolsa uzak möhletli gatnaşyklary gurmaga kömek edýär.Heartüregiňiz näme islese, dünýägaraýşyňyza we zerurlyklaryňyza laýyk gelýän tanyşlyk programmasy bar.Haýsydyr bir ýoldaş gözleýän bolsaňyz, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän iň oňat tanyşlyk programmalaryny tapmak üçin bir topar bäsdeş wariantlary tertipleşdirmäge kömek edip bileris.Iň gowy tanyşlyk programmalary haýsylar?Jübi döwründe söýgi tapmak barada aýdylanda, iň giň we iň gowy tanyşlyk programmalarynyň biri bolan Tinder-i ýok etmek kyn.“Tinder” has çalt hyzmatdaşlary tapmaga kömek etmek bilen meşhurdyr, şeýle-de bolsa has hemişelik hyzmatdaş tapmaga niýetlenendir we programma soňky goşulan wideo aýratynlyklaryny goşmak bilen ulanyjynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrdy.Beýleki tanyşlyk programmalary özleriniň güýçli taraplary bilen öwünýärler.Bumble, aýal agzalaryna täze dostlar tapmaga güýç berýär, OKCupid bolsa romantika tapmak üçin birnäçe dürli gural hödürleýär.“Eharmony” -da adamlary jübütlemek üçin meşhur algoritmi bar, Hinge-iň esasy maksady adamlary programmasyny telefonlaryndan öçürmekdir (belki, dowamly baglanyşyk tapandygyňyz we göwnüçökgünlikden däl).Hatda “Facebook” bu ägirt uly sosial ulgamyna tanyşlyk hyzmaty bilen baglanyşdy.Bir jynsly ýoldaş gözleýärsiňizmi?Grindr bu giňişlikde öňdebaryjydy, “Lesbian” we biseksual ulanyjylar üçin tanyşlyk programmasyny hödürleýär.Iň oňat ýanýoldaş tapmak üçin dogry tanyşlyk programmasyny tapmak üçin suwa düşmezden ozal gizlinlik hakda pikir etmegi ýatdan çykarmaň.Ulanylýan islendik tanyşlyk programmasynyň gizlinlik ýörelgelerinden geçmäň, sebäbi şol syýasatlar tanyşlyk sahypasynyň şahsy maglumatlaryňyz bilen näme edýändigini anyk görkezip biler.Şeýle hem, köp tanyşlyk programmalarynyň, şol sanda iň gowy tanyşlyk programmalarynyň sanawynda birnäçe adamyň şol bir kompaniýa degişlidigine göz ýetiriň.Mysal üçin, “Match Group” diňe bir “Match.com” -y däl, eýsem “Tinder”, “OKCupid” we “PlentyOfFish” -i hem işleýär.Häzirki wagtda iň gowy tanyşlyk programmalary1. Tinder (Android; iOS)Tinder, Grindr tarapyndan süpüriş we aýlaw programmalary dünýäsine tarap ugrady.Tinder ýüzünde, potensial hyzmatdaşlar hakda çuňňur, gysgaça karar bermäge çagyrýar.Birnäçe surat we özüňiz hakda birnäçe sözlem bilen ýönekeý profil döredýärsiňiz, soň bolsa özüňizi internetiň rehimine atýarsyňyz.Programma sebitiňizde ýekelikleri görkezýär.Birini halaýan bolsaňyz, suraty saga süýşüriň;bolmasa, çepe süýşüriň.Ikiňizem saga süýşürseňiz, habar iberip, bir zat düzüp bilersiňiz.. pursat.Tinder, şahsy jikme-jiklikleri alyşmazdan programma içindäki wideo jaňlaryny etmäge mümkinçilik berýän wideo aýratynlygyny ýaýratmak bilen öz formulasy bilen hasam gyzyklanmagyny dowam etdirýär (COVID-19 döwründe gaty möhüm goşundy).Has möhüm üýtgeşme, “Noonlight” programmasy bilen baglanyşýan we özüňizi howpsuz duýmaýan günüňizde howsala düwmesini üpjün edýän Howpsuzlyk Merkeziniň aýratynlygyny hödürledi.Şu ýylyň ahyrynda, “Tinder” köpçülige ýazgylardan maglumatlary çekip, adamlaryň fon barlaglaryny geçirmäge mümkinçilik bermegi meýilleşdirýär.Bu aýratynlyk, “Tinder” -iň eýesi “Match Group” tarapyndan dolandyrylýan beýleki tanyşlyk programmalaryna gelýär.2. Bumble (Android; iOS)Bumble, senäni hatara düzmäge ýa-da sebitiňizde täze dostlar tapmaga kömek etmegi maksat edinýär we iki adamyň biri-biri bilen baglanyşmagyndan we biri-biriniň uýasynyň bir bölegi bolmagyndan soň ilkinji ädim ätmek şa arysynyň (islendik aýal).Biderek wagt sarp etmek üçin kän wagt ýok - haýsydyr bir aragatnaşyk gurmak üçin bary-ýogy 24 sagat bar ýa-da baglanyşyk hemişelik ýitýär.Bir jynsly gatnaşyklar ýa-da dostluk üçin, islendik adam 24 sagat uzaldylyp bilinse-de, bu baglanyşyk ýok bolmanka 24 sagadyň dowamynda göçmeli.Diňe romantik gatnaşyklardan tapawutlylykda dostlaryňyzyň töweregini giňeltmek isleýärsiňizmi?Bumble, senäni gözlemeýän adamlar üçin BFF aýratynlygy we işewür gatnaşyklar üçin aýratyn bölüm bar.2.99 dollardan 8.99 dollar aralygyndaky “Bumble Boost” täzelenişi, adamlar bilen duşuşmagy ýa-da duşuşmagy aňsatlaşdyrýar.Bumble iki ýyl ozal wideo goşup, iň oňat tanyşlyk programmalarynyň birine başpena döwründe aýak berdi.Täze gije Mundan başga-da, wideo söhbetdeşligiňizde size we senäňize bir zat bermek üçin ownuk oýundan başlap oýunlar goşuldy.3. OkCupid (Android; iOS)“OkCupid” -de uly ulanyjy bazasy we gönüden-göni tanyşlyk gurallary bar.Emma OKC üstünlik gazanmak bilen çäklenmän, ulanyjylara Kinky Nerds, Sakgal söýüjiler, Dünýä syýahatçylary ýaly potensial oýunlaryň ýakymly tagamlaryny çalt görmäge mümkinçilik berýän "Tagamlar" ulgamy ýaly iň gowy tanyşlyk programmasyna aýratynlyklary goşmagy dowam etdirýär. we ş.m.Bularyň hemmesi OkCupid-iň habarlaşma gurallaryna, şahsyýet soraglaryna, Instagram integrasiýasyna we beýleki köne halanýanlara goşmaça.Premium abunalygy arassalanan gözleg gurallary we sizi halaýan ulanyjylary görmek ukyby ýaly beýleki aýratynlyklary goşýar.4. Match.com (Android; iOS)Match.com ulanyjylaryna Android we iOS-da erkin tanyşlyk tejribesini hödürleýär.Mugt ulanyjylar onlaýn profilleri gurup bilerler, özleriniň birnäçe suratlaryny ýükläp bilerler, soň bolsa "winkler" bilen onlaýn flirt edip bilerler we her gün täze oýunlar iberip bilerler.Profiliňizi kimiň barlandygyny we suratlaryňyzy halandygyny görmek ukyby ýaly has giňişleýin aýratynlyklar, Match.com abunalygy bilen açylyp bilner.Duşuşyk, “Tinder” ýaly mikser, “Android Wear” we “Apple Watch” integrasiýasy, profiliňize ses we wideo parçalary goşmak ýaly aýratynlyklaryna goşmagyny dowam etdirdi.Bu aprelde, öýde galan adamlar bilen, oýunlaryňyz bilen wideo söhbetdeşliklerinden lezzet almaga mümkinçilik berýän Vibe Check-i işe girizdi.“Tinder” ýaly, “Duşuşyk” -da dostlaryňyza duýduryş bermäge mümkinçilik berýän howpsuzlyk aýratynlygy hem goşuldy.Recentaňy-ýakynda goşulan başga bir goşundy, hatda syýasy garaýyşlaryňyzy kesgitlemäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin dünýägaraýyşlary siziň pikirleriňize laýyk gelýän adamy tapyp bilersiňiz (ýa-da garşydaşlaryň özüne çekýändigine ynanýan bolsaňyz).5. Facebook (Android, iOS)Ilkinji gezek 2021-nji ýylda açylan “Facebook Dating” geçen ýyl ABŞ-da beýleki ýurtlarda synag geçirilenden soň açyldy.Bu hyzmat şondan soň Angliýa ýaly Europeewropa-da ýaýradySosial ulgamyň bir bölegi bolan “Facebook Dating”, baglanyşyk däl-de, uzak möhletli gatnaşyklary tapmaga kömek edýär.“Facebook” -yň ykjam programmasynyň içinde “Tanyşlyk” bölümine girip, adaty “Facebook” profiliňizden tapawutly “Tanyşlyk” profilini düzýärsiňiz.Şol ýerden, Facebook sosial ulgamdaky saýlamalaryňyza, gyzyklanmalaryňyza we işleriňize esaslanyp, size laýyk gelýän zatlary tapýar.“Facebook” -da eýýäm tanaýan adamlaryňyzyň arasynda gabat gelmegi teklip etmez, hyzmatyň “Gizlin döwmek” aýratynlygyny ulanmasaňyz, özüňizi gyzyklandyrýan dokuz sany Facebook dostuny ýa-da Instagram yzarlaýjysyny saýlap bilersiňiz. Gizlin döwmek, “Facebook” size gabat geler.“Facebook” tanyşlyk profiliňize “Instagram” ýazgylaryny goşup, “Facebook” we “Instagram” hekaýalaryny paýlaşyp bilersiňiz.Beýleki tanyşlyk hyzmatlary ýaly, “Facebook Dating” kompaniýanyň “Messenger” programmasyny ulanyp, ýakymly boljaklaryňyza wideo jaň etmek mümkinçiligini goşýar.6. Grindr (Android; iOS)Grindr geý we biseksual erkeklere ýakyn ýerdäki pikirdeş erkekler bilen duşuşmaga mümkinçilik berýär.Profil döretmek, iň az tejribe bolup, profil suratyna, ulanyjy adyna we birnäçe ýönekeý soraglara ünsi jemläp, görnüşiňizi suratlandyrýan "Tire" saýlap alarsyňyz, soň bolsa beýleki ulanyjylary tapyp, birnäçe minutlap gürleşersiňiz.Grindr ulanmak we mahabat goldawy bilen mugt, ýöne premium wersiýasy Grindr Xtra, birnäçe taýpa we ösen gözleg süzgüçleri goşmak ýaly beýleki aýratynlyklara goşmaça mahabatsyz göz aýlamagy hödürleýär.Bir görnükli tarapy?Beýleki tanyşlyk programmalaryndan tapawutlylykda habarlar üçin basma habarnamalary Grindr Xtra talap edýär.7. sazlaşyk (Android; iOS)eharmony, onlaýn tanyşlyk oýnunda uzak wagtlap oýnaýan oýunçydyr we agzalary üçin mümkin bolan iň gowy tanyşlyk oýunlaryny geçirmäge synanyşmak üçin algoritmik ulgamy öňe süren ilkinji hyzmatdyr.Hasap açanyňyzdan soň, ulanyjylar "Aragatnaşyk soragnamasy" -dan geçýärler, şahsyýetiň profilini döretmek üçin, eharmoniýa basarsyňyz öýdýän beýleki ulanyjylar bilen deňeşdirmäge kömek edýär.Her gün, programma size gabat gelýän ýerleri we laýyklyk ugurlaryňyzy hödürlär;gyzyklanma özara bolsa, birikmek mümkinçiligiňiz bolar.Premium abonentleri giňeldilen deňeşdirme we açyş opsiýalaryny we ýakynda profiliňizi kimiň görendigini görmek ýaly beýleki aýratynlyklary alýarlar.8. Kofe Bagel bilen duşuşýar (Android; iOS)Kofe bilen duşuşýar Bagel, mukdar däl-de, hiline ünsi jemläp, iň oňat tanyşlyk programmalarynyň köpüsine ters çemeleşýär.Her gün öýlän wagtynda, programma erkeklere öz profiline we isleglerine görä potensial oýunlaryň kiçijik görnüşini iberer, soň bolsa aýal-gyzlara şuňa meňzeş jogap bermek mümkinçiligini goýup, olara gyzyklanma bildiren birnäçe oýun iberiler.Eger özüne çekiji bolsa, programma sizi 7 günlük söhbetdeşlik penjiresi we buz döwüjisi bilen gurar.Tanyşlyk programmasynyň täzeden dizaýn edilmegi, “Kofe Meets Bagel” ulanyjylarynyň arasynda has köp baglanyşyk gurmak umydy bilen profillere we suratlara teswir bermek mümkinçiligini berýän ulanyjy profiline has uly ähmiýet berýär.Kofe Bagel bilen duşuşýar:Android,iOS9. Onuň (Android; iOS)Ol lezbiýan, biseksual we hilegär ulanyjylary göz öňünde tutup, tanyşlyk we sosial ulgam programmasy.“Facebook” ýa-da “Instagram” hasaplary bilen ýazylýarsyňyz, soňra bolsa sebitiňizdäki we dünýä derejesinde barlanylan beýleki ulanyjylaryndan işjeňlik akymyny görýärsiňiz.Beýleki ulanyjylaryň suratlaryny halap bilersiňiz, gyzyklanma biri-biri bilen baglanyşykly bolsa, programma sizi söhbetdeşlik bilen baglanyşdyrar.Elbetde, bu diňe LGBTQ meseleleri, wakalar, soraglar we başgalar barada sosial aýratynlyklary, täzelikleri we makalalary hödürlemek bilen, geljekki senelere gabat gelmekden başga zat däl.Programma ulanmak we ýazylmak mugt bolsa-da, premium abuna goşmaça aýratynlyklar goşýar.10. Hinge (Android; iOS: aýda $ 10.99)“Tinder” ýaly süpüriş programmalary bilen ýanýan yzy yzarlamakdan ýüz öwürmek, “Hinge” tanyşlyk programmasy esasy ünsi gatnaşyklara we gyzykly gepleşiklere gönükdirýär.Aslynda, hyzmatyň aç-açan kesgitlenen maksady, programmany düýbünden ýok eden derejä ýetmekdir - belki, söýgi tapandygyňyz üçin däl-de, programma bilen baglanyşyklydygyňyzdyr.Hinge, suratlar we hekaýalar bilen doldurýan has jikme-jik profiliňiz üçin burnuny süpürgiçlere öwürýär.Ulanyjylar soňra şol profildäki bir zady halamagy we teswir ýazmagy saýlap bilerler we bu özara söhbetdeşlik başlangyjy bolup hyzmat eder.Her gün täze teklipleri barlap bilersiňiz, şeýle hem profiliňizde bir zady halaýan adamlary görüp bilersiňiz.Hinge, koronawirus pandemiýasy tarapyndan döredilen başpena ýerimize tiz jogap berdi, “Sene öýden” aýratynlyklaryny ýaýratdy.Beýleki üýtgeşmeler, ulanyjylary durmuş taýdan uzakda bolan nahar senelerini höweslendirmek üçin Chipotle we Uber Eats ýaly toparlar bilen birleşmegi öz içine alýar.Geçen ýyl täzeden işlenip düzülen görnüşde, görnüşiňize has ähtimal adamlary görkezýän “Standouts” aýratynlygy hödürlendi, Hinge siziň oýnajak oýnuňyz bilen söhbetdeşlige sebäp bolar öýdýän mowzuklar.11. Iýmit (iOS)TikTok-ny göz öňüne getiriň, ýöne tanyşmak üçin we Snack-iň hödürleýän zadyna gaty gowy düşünersiňiz.Bu tanyşlyk programmasy gysga wideolara aýratyn ähmiýet berýär.Kimdir biri siziň bilen gyzyklanmak isleýändigini ýa-da tanamak isleýänleriňiziň göwnünden turýandygyny görmek üçin giriş wideolaryny tertipleşdirýärsiňiz.Wideoňyzy halaýan bolsalar, biri-biriňizi DM edip bilersiňiz.Wideolara üns bermek, “Snack” -y sosial taýdan uzak döwürlerimiz üçin gowy tanyşlyk programmasy görnüşine öwürýär, ýöne ünsi 30 ýaşa ýetmediklere gönükdirýär.Iýmit önümleri häzirki wagtda diňe “iPhone” -da elýeterlidir, emma “Android” wersiýasy gaçanda habar bermek üçin ýazylyp bilersiňiz.12. XO (Android, iOS)XO, buzy döwmäge kömek etmek üçin oýunlar ulanyp, gyzykly zatlaryň käbirini täzeden tanyşdyrmak isleýär.Wiktorinalar, çyzgy oýunlary we beýleki partiýa çäreleri size täze biri bilen gülüşmäge mümkinçilik döreder we belki gatnaşyklara alyp barýan baglanyşyk döreder.Profil dolduryp, şuňa meňzeş halaýan biri bilen duşuşmak arkaly gabat gelýär.Ora-da XO-nyň beýleki, has tötänleýin jübütlerini synap bilersiňiz.Kör Sene, oýun oýnamak we profilini görmezden ozal habar alyşmak üçin kimdir biri bilen habarlaşýar, Random bolsa dünýäniň islendik ýerinden kimdir biri bilen habarlaşýar.Häzirki wagtda başga bir möhüm zady tapmaga çynlakaý adamlar beýleki iň gowy tanyşlyk programmalarynyň käbirini isläp bilerler, ýöne XO täze dostlar tapmagyň gyzykly, tötänleýin usuly ýaly bolup görünýär - belki-de bu dostluk hasam bir zada öwrüler.13. Kippo (Android, iOS)Elbetde, onlaýn oýun oýnamagyň birden köp usuly bar we Kippo azajyk ýoldaşlyk gözlemek üçin onlaýn oýunçylary özüne çekýär.Programma, hakykatdanam halaýan zatlaryňyzy görkezip boljak öz profiliňizi - näçe üýtgeşik, şonça gowy düzmäge mümkinçilik berýär.Soňra programma halaýan oýunlaryňyza esaslanyp tapmaga synanyşýar.Gabat gelýänini tapanyňyzdan soň, DM-e we söhbetdeşlige taýyn bolarsyňyz, emma Kippo-nyň mugt derejesinde her gün näçe profil süpürip boljakdygyňyz we näçe habar iberip boljakdygyňyzda käbir çäklendirmeler bar.Aýda 10 dollar tölenýän Kippo Infinity derejesine goşulmak bu çäklendirmeleri aýyrýar.Kippo, hyzmatyndan peýdalanýanlaryň hemmesiniň hakyky adamdygyny tassyklaýandygyny we islendik erbet aktýoryň öňüni almak üçin aramlygyň bardygyny aýdýar.14. Bir gezek (Android, iOS)Bir gezek öz ideal oýnuňyzy tapjak bolanyňyzda şol çalt süpürişleri haýallatmak isleýär.Tertipleşdirmek üçin yzygiderli suratlaryň ýerine, Bir gezek sizi günde bir potensial hyzmatdaş bilen jübütlär we birikmek üçin 24 sagat wagtyňyz bar.Şondan soň söhbetdeşligiňizi dowam etdirip bilersiňiz, ikiňizem başga birini halaýan bolsaňyz, pikir bir gezekde diňe bir adama gönükdirilmeli, şonuň üçin has dowamly baglanyşygyň mümkindigini görüp bilersiňiz.Duşuşyklar, iň oňat gabat gelýän tapmak üçin profiliňize we öňki hereketleriňize esaslanýan “Bir gezek” algoritmi bilen döredilýär.Bir gezek mugt ulanyp bilersiňiz, ýöne tölegli agzalyk gözleg işini çaltlaşdyrýar we isleseňiz günde has köp oýun berýär.15. Bagt (Android, iOS)“Bagtyýarlyk”, gyzykly bolup biljek we edil şol bir zatlary edýän bolmagy mümkin ýollaryndan geçen adamlar hakda.Locationerleşiş esasly tanyşlyk hyzmaty, “Happn” size wagt we ýeri bilen birlikde ýollardan geçen beýleki “Happn” ulanyjylarynyň profilini görkezýär.Görkezilýän profilleriň islendigini halaýarsyňyz we duýgy biri-birine bagly bolsa, programma size birikmek mümkinçiligini berýär.Tölegli opsiýalar habarnamany öz içine alýan beýleki profillere “Salam diýiň”, şeýle hem sizi halaýan profilleri görmek mümkinçiligini hödürleýär.16. Raýa (iOS, aýda 7.99 dollar)Professional aragatnaşyk ulgamy bilen tölegli tanyşlyk hyzmatynyň arasynda bir ýerde “Raya” sosial programmasy ýerleşýär.IOS programmasy ilkibaşda aç-açan tanyşlyk hyzmaty hökmünde başlandy, ýöne esasanam döredijilik pudagynda işleýänleriň arasynda professional aragatnaşyk gurmak we dostlaşmak üçin ulanylyp başlandy.Meşhurlaryň we täsirli adamlaryň Raýa çykyp başlamagy, iň oňat tanyşlyk programmalarynyň arasynda programmanyň profiline kömek eder.Diňe Raýa awtomatiki girip bilmersiňiz - geljekki agzalar kabul edilmezden ozal barlagdan geçiriljek anketany ibermeli bolarlar.Kluba girseňiz, agzalyk aýda 7,99 dollar ýa-da 6 aýyň dowamynda 29.99 dollar bolar.17. Balyk tanyşlygy köp (Android; iOS)Balyk tanyşlygy, käbir beýleki programmalarda tapylan aýratynlyklaryň çuňlugy ýok, ýöne giňligi düzýär.Bu mugt tanyşlyk programmasy, iňlis dilinde gürleýän dünýäni öz içine alýan 70 milliondan gowrak agzasy bilen buýsanýan dünýäniň iň uly we iň meşhurlaryndan biridir.Ulanyjylar ýaş, bilim we hünär ýaly ýönekeý profil döredýärler, soňra potensial gabat gelýänleri gözläp, olara habar iberýärler.Balyklaryň köpüsi, programmasyna ownuk üýtgeşmeler goşmagy dowam etdirýär, şol sanda Android ulanyjylary üçin “Chat Heads”, premium ulanyjylary çagyrýan VoIP we Instagram suratlaryny ýüklemek.Şeýle hem, wideo arkaly tanyşmagy höweslendirýän mugt göni ýaýlym aýratynlygyny tapyp bilersiňiz.18. Badoo (Android; iOS)Tanyşlyk programmalarynyň baý pudagy bilen tapawutlanýan Badoo, 190-dan gowrak dürli ýurtdan 370 milliondan gowrak ulanyjyny görkezýär, hemmesi oýun gözlänlerinde profilini we suratlaryny paýlaşýar.Programma, “Tinder” ýaly süpüriş ulgamyndan başlap, ýakyn ulanyjylaryň profilini görmek üçin gyzykly gabat gelýänleri tapmak üçin köp dürli serişdeleri ulanýar.Badoo, ýüklenen suratlara, sosial media hasaplaryna we telefon barlagyna esaslanýan barlag usullary bilen "pişik" görnüşli kezzaplaryň ýerine, ulanyjylarynyň hakyky tassyklanan adamlardygyna göz ýetirýär.Programmany ulanmak mugt bolsa-da, görnükliligini ýokarlandyrmak ýa-da giňeldilen aýratynlyklary üpjün edýän "Super Powers" -e ýazylmak üçin 2.99 dollara premium kredit satyn alyp bilersiňiz.19. Klower tanyşlyk programmasy (Android; iOS)Biraz Tinder we azajyk OkCupid, Clover, Tinder ýaly süýşmekden başlap, anketalara, sene meýilleşdirijilerine we gyzyklanma sanawlary bilen jikme-jik profillere çenli mümkin bolan oýunlary tapmagyň we garşylamagyň dürli usullary bilen sumka çemeleşýär.Klower has köp üns berýän tanyşlyk programmasy tejribelerinden bir gezeklik pony duzagyndan gaça durýar, şonuň üçin süpüriş stilinden bizar bolsaňyz, elmydama göni mikserlere gatnaşyp bilersiňiz, 20 sorag oýnuna göz aýlap bilersiňiz, hatda Clover-iň islegi boýunça synag edip bilersiňiz. tanyşmak. "Beýleki programmalarda bolşy ýaly, “Clover” -iň görnükliligini ýokarlandyryp, bar bolan aýratynlyklary goşup ýa-da gowulandyryp biljek premium derejeleri bar.20. Heybaby (iOS)Söýgi gözleýän ýalňyz ene-atalar, baglanyşyk programmasyndaky saýlamalaryna geçmek üçin özlerini rahat duýman bilerler.(Maybea-da belki şeýledir - biz höküm çykarmak üçin gelmedik.) Emma uzak möhletleýin borçnamalar bilen gyzyklanýan adamlar üçin Heybaby barlamaly.Programma özüni çagalary bolan ýa-da geljekde hökman pikirdeş hyzmatdaşlary bilen jübütlemek arkaly olary terbiýelemek isleýän adamlar bilen tanyşmak mümkinçiligi hökmünde görkezýär.Heybaby, hyzmatdaş boljak hyzmatdaşlaryňyz bilen sazlaşyklydygyňyzy kesgitlemek üçin gyzykly anketany ulanyp, gatnaşyklara gönükdirilen programmalardan tapawutlanjak bolýar.Çagalar, şol sanda häzirki maşgala ýagdaýyňyz ýaly soraglar ir ýüze çykýar, şonuň üçin dünýägaraýyşly adamlar bilen duşuşyp bilersiňiz.Bu programma San-Fransiskoda başda beýleki bazarlara ýaýramagy meýilleşdirýär.Dallas geçen güýzde goşuldy.Häzirlikçe, Heybaby diňe iOS-da elýeterlidir, ýöne programma öndürijisi hem Android wersiýasyny çykarmak isleýär.Heybaby:iOSgöçürip alyňIň oňat tanyşlyk programmasyny nädip tapmalyIlki bilen gözleýän zadyňyzy çözseňiz, tanyşlyk programmasy arkaly romantika tapmakda iň uly üstünlik gazanarsyňyz.Eger tötänleýin uçuşlar we baglanyşyklar siziň ünsüňiz bolsa, uzak möhletli gatnaşyklary tapmaga kömek etmek üçin döredilen programmalardan gaça duruň.Edil şonuň ýaly-da, bir gijeki stendlerden ýadasaňyz, gabat gelýän adamlara gabat gelmekden has köp süpürmäge has köp üns berýän tanyşlyk programmalary sizi gynandyrar.Göwnüçökgünlikler barada aýdylanda, galp profiller bilen doldurylan tanyşlyk programmasyny ulanmakdan has gaharly zat ýok.Tanyşlyk hyzmatlarynyň diňe zatlara çynlakaý seredýän adamlar bilen jübütleşýändigiňize göz ýetiriň (ýa-da iň bolmanda özüňiz ýaly çynlakaý.) Şeýle hem hyzmatlaryň näme edýändigine üns bermek gowy pikirdir. ulanyjylarynyň şahsy durmuşyny goramaly.Köp şäherlerde köpçülik ýerlerinde näçe adamyň ýygnanyp biljekdigi barada henizem çäklendirme barlygy sebäpli, dowam edýän koronawirus pandemiýasy wagtynda söýgi durmuşyňyz saklanmazlygy üçin haýsydyr bir wideo söhbetdeşlik hödürleýän programmalary göz öňünde tutsaňyz gowy bolardy. .Iň gowusy, howpsuzlyk çärelerine we maglumatlaryňyzyň näçeräk paýlaşylmagyna üns berip bilersiňiz.Tanyşlyk saýtlary, edil beýleki hyzmatlar ýaly howpsuzlyk bozulmalaryna sezewar bolup biler, şonuň üçin gowy parol amallaryny ulanyň we beýleki hasaplara baglanan giriş maglumatlaryňyzy gaýtadan ulanmaň.2021-nji ýyl üçin iň gowy tanyşlyk programmalaryTötänleýin baglanyşyk, çynlakaý gatnaşyk ýa-da hatda nika gözleýän bolsaňyzam, esasy bäsdeşleriň hemmesini synagdan geçirdik, senä sarp edip boljak wagtyňyzy ýitirmeli dälsiňiz.Iň gowy saýlanlarymyzUzak möhletli gatnaşyklar üçin iň gowusyDuşuşykTötänleýin tanyşmak üçin iň gowusyTinderAýal-gyzlar bilen tanyşmak üçin iň gowusyBumbleOwadan profiller üçin iň gowusyÇeňňekNerdy tanyşmak üçin iň gowusyKippoPikirli soraglar üçin iň gowusyOkCupidSynagçylar üçin iň gowusyeharmony“Facebook” ulanyjylary üçin iň gowusyFacebook bilen tanyşlykÇäksiz habarlaşmak üçin iň gowusyPOF (Balyk köp)Çalt anketalar üçin iň gowusyEliteSinglesUzak möhletli gatnaşyk gözleýärsiňizmi ýa-da çalt olja jaň edýärsiňizmi, ol ýerde hemmeler üçin tanyşlyk programmasy bar.Giper-spesifikasiýa - “FarmersOnly”, “JDate”, “3Fun” -dan başlap, has giň tor açýan umumy gözden geçirýänlerimize çenli, durmuşyňyzyň söýgüsini tapmak üçin näme bilmeli ... ýa-da diňe gijä bolan söýgiňiz?Barlar, gijeki klublar we beýleki adaty ýygnak ýerleri açylyp başlap biler, ýöne olar nä derejede howpsuz?Tanyşlyk saýtlary we programmalary, şu günler täze hyzmatlaryň elmydama köpelmegi bilen gitmegiň ýoludyr.Diňe penşenbe güni işleýän tanyşlyk programmasy?Bu nähili düşünje!Köpleriň hatda soň düşündirşimiz ýaly COVID-den soňky dünýäde tanyşmak üçin ýörite hödürlän ýörite wideo hyzmatlary bar.Köp saýlaw bilen, ajaýyp, söýgüli oýnuňyzy nädip tapyp bilersiňiz?Tanyşlyk programmalary bilen başlamakIlki bilen karar bermeli zadyňyz, ygrarlylyk derejäňizdir. Inagny, ýüregiňi bulaşdyrmak üçin näçe tölemek isleýärsiň? Käbir programmalar, “Balyk köp” ýaly profilleri görmäge we mugt habar ibermäge mümkinçilik berýär. Beýlekileriň köpüsi, potensial oýunlaryňyzy zarýad bermezden görmäge mümkinçilik berýär, ýöne hakykatdanam çäklendirmesiz ýetmek isleseňiz, esasanam gyzyklanma bir taraply bolsa, sizi gorkuzýar we abuna ýazylýar. Bu ýerde gözden geçirýän programmalarymyz üçin aýlyk tölegleriň bahasy 10 dollardan 40 dollar aralygynda bolsa-da, köpüsi alty aý ýa-da bir ýyl ýaly uzak möhletli abuna ýazylsaňyz, arzanladyş hödürleýär. (Ygrarlylykdan gorkmaýarsyňyzmy?)Soňra ähli goşmaçalar bar.Görnüşler - gözleg netijelerinde reýtingiňizi ýokarlandyrmak üçin tölemäge mümkinçilik bermek, kimdir biri bilen hakykatdanam gyzyklanýandygyňyzy ýa-da olar bilen gyzyklanýandygyňyzy ýa-da sag süpüriş bolmaly öýdýän gorkunç çep süpürgäni ýatyrmagyňyz size çykdajy eder. goşmaça.Käbir programmalar özlerini mugt mahabatlandyryp bilseler-de, hemmesi ahyrynda sizden bir pul almaga synanyşýarlar.Diňe “Facebook Dating” düýbünden mugt we diňe bar bolan şahsy “Facebook” profil maglumatlaryňyzy walýuta hasaplamasaňyz.Özüňi satmakAslynda özüňizi şol ýerde goýmak we profil döretmek barada aýdylanda, ähli programmalar esaslary soraýarlar: ady, ýaşy, ýeri, suraty, özüňiz hakda gysga gürrü. We (adatça) çilim çekýän adama durup bilýän bolsaňyz. Mundan başga-da, birneme kynçylyk döredip biler. Käbir programmalar, Tinder ýaly, suratlara şahsyýetden has ýokary baha berýär. Beýlekiler, sazlaşyk ýaly, oýnuňyza göz aýlamakdan ozal tükeniksiz anketany doldurmaga mejbur edýärler. Beýlekiler, Zoosk ýaly, gaty az zat soraýarlar, hakykatdanam sizi meňzeş söýgi gözleýänler bilen deňeşdirmek üçin näme ulanylýandygyna haýran galarsyňyz.“Cis-hetero” tanyşlyk howzuna düşmeseňiz, bu ýerde gözden geçirilen programmalaryň köpüsiniň öz içine alýandygyny bilip begenersiňiz.Hatda eharmony ahyrsoňy bir jynsly jübütlere mümkinçilik berýär.Şeýle-de bolsa, käbirleri LGBTQ jemgyýetine beýlekilerden has dost.Mysal üçin, “OkCupid” ulanyjylary erkek ýa-da aýal bolmak, şol sanda Hijra, genderfluid we iki ruhly saýlamalary saýlamaga mejbur etmekden has ýokarydyr.Beýleki programmalar jyns we jyns aýratynlyklaryndan başga şahsyýetleri nyşana alýar.Mysal üçin, Kippo-nyň oňaýsyz aýratynlyklary oýunçylary özüne çekýär, SilverSingles bolsa EliteSingles-i uly tomaşaçylar üçin täzeden işleýär.Birikmegiň wagtyŞol ajaýyp selefi saýlap, geljekki ýoldaşyňyza iň gowy häsiýetleriňizi satmak üçin abzas ýazanyňyzdan soň, göz aýlamagyň wagty geldi. Bu programmalaryň arasyndaky uly tapawutlar görünýär. Mysal üçin, “Tinder”, meşhur gyzgyn ýa-da süýşmeýän interfeýsi bilen, indiki senäňizi tapmagy çalt we aňsatlaşdyrýar. Bumble, beýleki tarapdan, ähli güýji aýallaryň eline berýär; Erkekler, ilkinji gezek gyzyklanma bildirmese, aýal bilen habarlaşyp bilmeýärler. Beýlekiler, “Match” we “OkCupid” ýaly, yzarlamaga gitmezden ozal ulanyjynyň şahsyýetine (ýa-da iň bolmanda size hödürlemegi ýüregine düwen şahsyýetine) çuňňur girmäge mümkinçilik berýän berk profilleri bar. Hinge ulanyjylara wizual we tekstiň ajaýyp garyndysy bolan profilleri döretmäge mümkinçilik berýär.Indi tanyşlyk howzuna göz aýlap, şol aýratyn birine gözüňizi açanyňyzdan soň, oky dişlemegiň we hakykatdanam olara ýüzlenmegiň wagty geldi. Her bir programma gyzyklanmany görkezmegiň dürli usullaryny hödürleýär. Duşuşyk, beýleki bir agzanyňyza mugt göz aýlamaga mümkinçilik berer we köp balyk habarlaşmak üçin töleg almaýar. Tanyşlyk programmalarynyň köpüsinde, ulanyjylaryň ikisi-de biri-birini halasa, habarlaşma adatça mugt bolýar. Şeýle-de bolsa, mugt ulanyjylar günde diňe köp halanýar, Hinge esasanam çäklidir. Beýleki ýagdaýlarda, ýüz tutanyňyz üçin töleg alynar. Duýgularyňyzy söz bilen aýtmaga taýyn däl bolsaňyz, Bumble size Bumble teňňelerini geljekki oýunlara, pop üçin 2 dollara ibermäge mümkinçilik berýär. Zoosk, profillere anonim göz aýlamak, şeýle hem öz profiliňizi görenleri sylaglamak üçin (elbetde goşmaça töleg üçin) teňňeleri satyn almagyň birneme gysganç görnüşini hödürleýär.Aragatnaşykda bolmak2021-nji ýyldaky ýaly, bu hyzmatlaryň hemmesi, hatda onlarça ýyllyk “Match” hem iPhone programmalaryny, hem-de Android programmalaryny hödürleýär.Köpüsiniň işde bolanyňyz üçin iş stolunyň kärdeşleri bar we dynç günleri trestini düzmek üçin elektron tablisadan dynç almak isleýärsiňiz.Programma we iş stoly interfeýsleriniň arasynda işlemegiň düýpgöter üýtgäp biljekdigine göz ýetiriň.Mysal üçin, “Tinder” -iň brauzer wersiýasynda süýşürmek ýok.“Facebook Dating” we “Hinge”diňeykjam programmalar hökmünde elýeterlidir.Bu programmalary guranyňyzdan we hyzmatlara ýazylanyňyzdan soň, köp sanly habarnamalara we e-poçta taýýarlaň. Käbirleri, gündelik oýun teklipleri ýaly, peýdaly bolsa, käbirleri, alýan her täze "halaýşyňyzy" aýdýan duýduryşlar ýaly, bizar edip biler. Gowy tarapy, programmalaryň hersindäki sazlamalar menýusyna burawlap, bu duýduryşlary aňsatlyk bilen düzedip bilersiňiz.Any activity that involves meeting strangers from the internet carries some safety risks. If you find yourself in a toxic situation and need to cut off contact, all of these apps let you block and report users who haven’t taken the hint. These services try to vet their profiles and keep unwanted inappropriate material from appearing. Bumble blurs nudes with AI. Tinder lets you secretly alert emergency services if you’re on a particularly bad date. There are even third-party solutions. UrSafe is a hands-free, voice-activated personal safety app with features for online daters who are looking to meet up with their matches in-person. Not having to use your hands is especially appealing during a viral pandemic, which brings us to our next section.Dating While Social DistancingIn case dating wasn’t difficult enough, right now our social lives have all been upended by the ongoing COVID-19 epidemic. Ideally, online dating should lead to meeting up in real life. However, right now the responsible thing for everyone to do is to stay home, and that’s creating quite a dilemma for dating apps. Fairytrail, a dating app for connecting via shared travel destination dreams, has seen a bittersweet increase in use.The most straightforward virtual dating solution is video chatting, which lets you at least see each other face to face instead of just texting. Bumble, eharmony, Match, and Plenty of Fish all offer video chat. Apps with more specific target audiences are also adopting this feature, including the mobile-only Muslim dating app Muzmatch. Snack introduces TikTok-style video functionality to dating profiles.Even apps without video chat acknowledge the crisis in their own way, though. Hinge lets users set up a video chat, just on a different app. Tinder lets you match with college classmates or people in other countries for free for a limited time. OkCupid added personality questions about how you’re coping with the pandemic. Facebook Dating users can choose to use other Facebook communications apps such as Messenger or the experimental Tuned, an app specifically for quarantined couples.Which Dating App Should You Use?Dating is hard work, so we did some of the legwork for you by taking a deep dive into 10 of the most popular apps. We weren’t popular enough to get into The League, the dating app for celebrities. Everyone's needs and wants are different, so not every app will be a great fit for you. Match and Tinder are both Editors’ Choice picks because they excel in their respective lanes: lasting relationships and fast hookups. Other apps have strengths, too, and you can learn more by reading our in-depth reviews. If things don't work out, we a have a handy list of the best breakup apps, too.

jAntivirus