Choose your language:
bg, bs, ca, ceb, co, cs, cy, da, de, el, en, eo, es, et, fa, fi, fr, fy, ga, gd, gl, gu, ha, haw, hi, hmn, hr, ht, hu, id, ig, is, it, iw, ja, jw, ka, kk, km, kn, ko, ku, ky, la, lb, lo, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, ms, mt, my, ne, nl, no, ny, or, pa, pl, ps, pt, ro, ru, rw, sd, si, sk, sl, sm, sn, so, sr, st, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tk, tl, tr, tt, ug, uk, ur, uz, vi, xh, yi, yo, zh, zu,
Topar wideo söhbetdeşligi: haýsy hyzmaty saýlamaly?Adamlar gürleşmegi gowy görýärler, ýöne islenýän söhbetdeş bilen uzak aralykda bolsaňyz nätjek?Bäş köp ulanyjy wideo söhbetdeşlik hyzmatlaryndan synag netijeleri, webdäki dostlaryňyz bilen söhbetdeşlik etmek üçin öz wirtual klubyňyzy döretmäge kömek eder.Wideo söhbetdeşlik hyzmatlarynyň hiline we amatlylygyna, elýeterli zolakdan başlap, gatnaşyjylaryň web kameralarynyň hiline çenli köp faktor täsir edýär.Synag üçin iki iş stoly, iki sany Windows noutbugy we bir MacBook ulanyldy.Kompýuterler tora Ethernet arkaly, noutbuklar simsiz birikdirildi.Synag, belli bir hyzmaty gurmagyň we ulanmagyň aňsatdygyny we goşmaça funksiýalarynyň bardygyny göz öňünde tutdy.Google HangoutsgurnamasyGoogle Hangouts -dan peýdalanmak üçin Google+ hasaby gerek.Şeýle hem, Windows XP we ondan ýokary, Mac OS X 10.5 we ondan ýokary ýa-da Linux bilen gabat gelýän brauzer pluginini gurmaly bolarsyňyz.Wideo söhbet Google+ sahypaňyzdan girýär.Sag tarapda “Wideo çagyryşyny başlamak” düwmesini taparsyňyz.Ony bassaňyz, ilki bilen Google web kamerany we mikrofony işjeňleşdirjek synag sahypasyna alyp barar.Bu etapda dostlaryňyzyň hiç biri sizi görüp bilmez.Wideo ýygnagynda YouTube wideolaryny görüp bilersiňizSynag sahypasynda wideo söhbetdeşligi barada habar beriljek “tegelekleri” (ýa-da dostlar toparyny) saýlap bilersiňiz. Wideo söhbetdeşligi başlanda, saýlanan "tegelege" giren islendik ulanyjy ony görüp biler we isleseňiz söhbetdeşlige goşular.Söhbetdeşlige başlamak üçin Goşulmak düwmesine basyň we wideo ýygnak otagyna geçiň. Beýleki ulanyjylary çep tarapdaky çyzgyda Gmail salgylaryny ýazyp, söhbetdeşlige gatnaşmaga çagyryp bilersiňiz. Wideo konferensiýa 10-a çenli adam gatnaşyp biler.Wideo interfeýsi we hiliGepleşik wagtynda gürleýjini uly penjirede we beýleki ähli gatnaşyjylarda - aşakdaky kiçi penjirelerde görkeziler. Bu görkeziş formaty medeniyetli aragatnaşygy göz öňünde tutýar. Iki adam bir wagtyň özünde takmynan bir sesde gürlese, Google Hangouts merkezde görkeziljek diňe birini saýlar. Şeýle-de bolsa, “Google” -yň saýlamasy size laýyk gelmeýän bolsa, gatnaşyjylaryň haýsysynyň penjiräniň ortasynda görkeziljekdigini özbaşdak saýlap bilersiňiz.Synagyň görkezişi ýaly, wideo konferensiýa bäşden gowrak gatnaşyjyny bir ýere jemläninde, wideo haýal bolup biler we käwagt surat aç-açan pes bolýar. Ses käwagt ýoýulýar, ýöne umuman wideo we sesiň hili gaty ýokary.Goşmaça aýratynlyklar“Google Hangouts” wideo akymyna goşmaça birnäçe aýratynlygy hödürleýär. Wideo penjireleriniň aşagyndaky uly düwme, toparlaýyn habar ibermäge mümkinçilik berýär. Videoöne esasy wideo söhbetdeşlik penjiresinde, gatnaşyjylardan biriniň SMS iberen maglumatlary görkezilmeýär. Galan ulanyjylar, öz isleglerine görä, hat alyşmak üçin "Söhbet" düwmesine basyň.Möhüm aýratynlyk, aşaky gurallar panelindäki düwmäni ulanyp, YouTube-ny ​​işjeňleşdirmek ukybydyr. Maslahatyň dowamynda baş ekranda görkeziljek wideo tapmaga mümkinçilik berýär. Wideo görkezilende Hangouts sesiňiziň fonda ýaýramazlygy üçin mikrofonyňyzy awtomatiki usulda öçürer. Stillöne henizem gürlemek zerur bolsa, wideo sesini azaldyp, mikrofonyňyzy açjak “Push to Talk” düwmesi kömege geler.FunksiýaNotebook eýelerine bu çözgüdi diňe gysga wideo konferensiýalary üçin ulanmak maslahat berilýär, sebäbi uzak möhletli noutbuk kompýuterleriniň ep-esli gyzmagyna sebäp bolýar. Beýleki tarapdan, Google Hangouts kiçi toparlaýyn wideo aragatnaşygy üçin ajaýyp gural, ýöne ony ulanmak üçin her kimiň Google hasaby bolmaly.Skype PremiumgurnamaSkype -da toparlaýyn wideo konferensiýa geçirmek üçin aýda 9 dollar abuna tölegi bolan Skype Premium hasaby gerek (bir günlük premium giriş 5 dollara satyn alnyp bilner).Wideo konferensiýa gurmak bilen, premium hasaby eýesi, haýsy hasaby ulanýandyklaryna garamazdan tölegli ýa-da mugtdygyna garamazdan, beýleki Skype ulanyjylaryna goşulyp biler.Maslahatyň guramaçysy toparlaýyn söhbetdeşlikden çyksa, sessiýa ähli gatnaşyjylar üçin tamamlanýar.Skype PremiumSkype-iň mugt we tölegli wersiýalarynyň hyzmatynda hasaba alynmagy we kompýuterde wideo müşderi programmasyny gurmagy talap edýär. Şeýlelik bilen, wideo konferensiýasyny çalt guramak zerur bolsa, bu iň gowy wariant däl. Hasabyňyza gireniňizden soň, Facebook, Gmail, Hotmail ýa-da Skype lakamyňyz arkaly dost gözläp bilersiňiz. Skype Premium, 24 gatnaşyja çenli wideo konferensiýa birikmäge mümkinçilik berýär. Wideo söhbetdeşligini işjeňleşdirmek üçin programmanyň iň soňky wersiýasyny ulanmaly.Wideo interfeýsi we hiliUmuman aýdanyňda, Skype tarapyndan iberilýän wideo we sesiň hili iň ýokary öwgä mynasyp. Wideo geçirişiň hilini Google Hangouts-yň görkezenleri bilen deňeşdirip bolýar: esasan gowy we düşnükli, minimal gijikdirmeler bilen. Käwagt wideo akymy doňýar we wideo konferensiýa dowam edende mesele ulalýar. Sesiň hili Google-dan birneme gowudy. Täze gatnaşyjylar kiçi ekranlarda görkezildi, ýöne islenýän ekrana basmak, belli bir gatnaşyjynyň ulalmagy.Web kameranyň hili, Skype Premium üçin Google Hangouts-dan has möhümdir. Synagda iş stoluna birikdirilen iki sany 720p HD web kamerasy we içindäki iSight web kamerasy bolan MacBook ulanyldy. “Skype” üçin “iSight” we “HD” web kameralary üçin çözgütdäki tapawut täsirli boldy. “Google Hangouts” -a şol bir üç kamerany birikdirmek, iSight-dan alnan surat has düşnükli bolsa-da, hil taýdan beýle uly üýtgeşiklik döretmedi.Goşmaça aýratynlyklarSkype-da topar wideo hyzmatyna gurlan birnäçe peýdaly goşmaça aýratynlyklar bar. Wideo konferensiýa gatnaşyjylar wideoň aşagyndaky ýörite penjirede görkeziljek söhbetdeşlige tekst habarlaryny iberip bilerler. Gatnaşanlaryň biri tekst habaryny ýazanda, beýleki gatnaşyjylar täze habaryň gelendigini görkezýän söhbet nyşanynda kiçijik gyzyl tegelek görerler. Topar wideo konferensiýasyna SMS arkaly habar ibermek hem mümkin, ýöne bu funksiýa goşmaça töleg talap edýär.Mundan başga-da, Skype arkaly beýleki konferensiýa gatnaşyjylara faýllary (suratlar, MP3) iberip bilersiňiz. Topara faýl ibermek üçin brauzer ýa-da e-poçta müşderisini açmak zerurlygy ýoklugy sebäpli, bu örän amatly esasy penjire arkaly amala aşyrylýar.FunksiýaSkype Premium-da wideo konferensiýasy tölenýär we beýleki hyzmatlardan has köp programma üpjünçiligini gurmagy talap edýär.Synag edilen bäş hyzmatyň arasynda sesiň hili iň gowusy däl we wideo hili mugt Google Hangouts hyzmatyndan gowy däl.Tinychat, brauzerde ýerleşýän wideo söhbetdeşlik hyzmaty bolan Tinychat gurýar.Bu ýagdaýda hiç zat gurmak hökman däl - diňe öz söhbetdeşlik otagyňyzy gurnamaly ýa-da bar bolanlara goşulmaly.“Tinychat” hyzmaty banner mahabatlary bilen mugt.TinychatÖz söhbetdeşlik otagyňyzy gurmak kararyna gelseňiz, “Tinychat” web kamerany we mikrofony saýlamaga kömek etmek üçin birnäçe kiçi penjireden size ýol görkezer we mikrofon ýa-da “Push to Talk” arasynda birini saýlamagyňyzy haýyş eder. Ikinji ýagdaýda mikrofon diňe şu düwme basylanda işjeň bolar.Başgalary wideo söhbetdeşlige çagyrmak aňsat. Munuň üçin söhbet penjiresiniň ýokarsynda ýerleşýän Paýlaş düwmesini ulanyň. “Tinychat” hemmelere iberilip bilinjek URL döreder. “Tinychat” toparyna “Facebook”, “Twitter” hasabyňyz arkaly ýa-da myhman hökmünde anonim girip bilersiňiz. Täze myhmanlar wideo söhbetdeşligini görüp bilerler, ýöne söhbetdeşlik otagyna öz wideo akymyny goşmak üçin ýaýlymy başlamak düwmesine basmaly bolarlar.Wideo interfeýsi we hili“Tinychat” -da 12-e çenli ýaýlym gurnap bilersiňiz, ýöne tomaşaçylaryň sany çäksiz.“Tinychat” -daky wideo hili gowy, ýöne sesiň hili pes.Gaty sesli sesler esasanam ýakymsyz.Hangouts we Skype bilen deňeşdirilende sesler gaty gödek we birneme ýoýulýar.Ses we wideoýazgyda birnäçe sekundyň dowamynda bökdençlikler, şeýle hem brauzeri täzeden açmak talap edilýän wideo akymynyň gijä galmagy bar.Goşmaça aýratynlyklar“Tinychat” -yň iň gyzykly aýratynlygy “EtherPad Lite” (wideo penjiresiniň aşagyndaky kagyz kagyzy bilen nyşana basyp başlap bilersiňiz).Bu blokda, wideo konferensiýasyna gatnaşyjylaryň her biri resminamalar bilen bilelikde işlemegi aňsatlaşdyrýan bellikleri alyp biler.Mundan başga-da, gatnaşyjylaryň haýsydyr biriniň bellikleri aýratyn reňkde görkeziler.FunksiýaUzyn çekişmeler üçin “Tinychat” iň gowy wariantdan uzakda.Videoöne wideo konferensiýa üçin adamlary çalt ýygnamak zerur bolsa, bu gowy çözgüt bolup biler.Mundan başga-da, bu hyzmat gürleşmekden has köp ýazmagy talap edýän taslamalarda bilelikde işlemek üçin amatlydyr.AIM AVgurmakAIM -iň täze AV hyzmaty, AOL-yň wideo konferensiýa pudagynda bäsdeşlige ukyply bolmagyny görkezýär.Kompaniýa dört ulanyja çenli kiçi toparlar bilen aragatnaşyk saklamagyň aňsat we amatly usulyny oýlap tapdy.AV wideo söhbetdeşligiSöhbetdeşlige başlamak gaty ýönekeý: 13 ýaşdan ulydygyňyzy tassyklaň we AV size söhbetdeşlige mümkinçilik döreder. Ondan soň ulgam geljekki söhbetdeşlere habar berilmeli URL döreder. Irki “Mac” ulanyjylaryna “Mac OS 10.6” ýa-da has ýokary gabat gelýän “Adobe Flash” wersiýasyny gurmak soralyp bilner. Galanlary üçin, eýýäm gurlan bolmagy ähtimal, şonuň üçin goşmaça programma üpjünçiligini göçürip almaga zerurlyk ýok. Mundan başga-da, hyzmatda hasaba durmak we AIM-i şahsy maglumatlar bilen üpjün etmek zerurlygy bolmaz.Wideo interfeýsi we hiliAV bilen geçirilen synagymyzda wideo beýleki hyzmatlara garanyňda has erbet ýerine ýetirildi.Ses berişligi gaty gowy bolsa-da, wideo akymy köplenç doňýardy.Hyzmat täzeden açmak hiç zat bermedi.Mundan başga-da, söhbetdeşlik otagyny täzeden ýüklänsoň, eksperimente diňe iki adamyň gatnaşandygyna garamazdan üç gatnaşyjy tapyldy.Goşmaça aýratynlyklarOlar gaty sada - tekst söhbetdeşligi we wideo konferensiýanyň ekran suratlaryny almak ukyby.FunksiýaAV hili professional söhbetdeşliklere ýa-da işewür konferensiýalara laýyk däl. Şeýle-de bolsa, AV dört adama çenli kiçi topar bilen aragatnaşyk saklamak ýa-da goşmaça programma üpjünçiligi gurmazdan wideo jaňlaryny çalt guramak üçin ýönekeý we içgin çözgüt bolup biler. Mysal üçin, giň tehniki bilimlere ýüklenmedik garyndaşlar ýa-da tanyşlar bilen aragatnaşyk saklamagy aňsatlaşdyrýar.“ AnyMeeting ”gurnamaDoly mugt hyzmat “AnyMeeting”, bir wagtyň özünde işjeň wideo söhbetdeşligine alty adama birikmäge mümkinçilik berýär.Şol bir wagtyň özünde, wideokonferensiýa tomaşaçy hökmünde 200-e çenli adam gatnaşyp biler.Söhbetdeşlige başlamak üçin hyzmatda diňe bir ulanyjy hasaba alynmaly (köplenç söhbet gurnaýjy).Gatnaşanlary çagyrmak üçin "Webinar" -a basyň we aşaky gurallar panelinde ýerleşýän "Başlangyç mik & kamera" düwmesine basanyňyzdan soň wideo konferensiýasy başlar. \Islendik wideo söhbetdeşligiIlki bilen, “AnyMeeting” taýýarlyk penjiresini görkezer.Görnüşiňize ahyrky täsirleri bereniňizden soň, “Taýýar” düwmesine basyň we wideo konferensiýa otagynda özüňizi taparsyňyz.Wideo interfeýsi we hiliAnyMeeting köne Mac-larda gowy işlemeýän başga bir hyzmatdyr. AV ýaly, “Mac OS 10.6” ýa-da has ýokary “Adobe Flash” -iň gurulmagyny talap edýär. Gameöne oýun şemiň gymmaty: wideo ýaýlymynyň hili we takyklygy Google Hangouts ýa-da Skype tarapyndan üpjün edileninden pes däl. Wideo we ses geçirişiniň hili gaty gowy, aşa "metallyk" we ýoýulmazlyk.Goşmaça aýratynlyklarAnyMeeting goşmaça aýratynlyklara baý. Tanyşdyryşlar üçin ekranlary görkezip bilersiňiz, konferensiýa maglumatlaryny iberip bilersiňiz ýa-da häzirki wagtda kompýutere girip bilmeýänler wakalaryň ösüşini yzarlap biler ýaly "telefon arkaly ýygnak" aýratynlygyny ulanyp bilersiňiz. Maslahatyň guramaçysy, gatnaşyjylaryň sanawyny görer we gatnaşyjylar “Keýpim” menýusyndan öz garaýyşlaryna laýyk gelýän nyşany saýlap bilerler. Mundan başga-da, tekst söhbetdeşligi, wideo we ses öçürilip ýa-da elýeterli bolup biler.FunksiýaDostlar ýa-da maşgala aragatnaşygy üçin bu hyzmat funksiýalara aşa köp, ýöne iş duşuşyklary we çykyşlar üçin ajaýyp.Ine, bu ýerde iň möhüm artykmaçlygy, diňe konferensiýanyň guramaçysy hasaba alynmalydyr.Gatnaşanlaryň galanlary, diňe çakylyk iberilen e-poçta salgysyny girizip, söhbetdeşlik otagyna girýärler.Iň gowy saýlamaOnda iň gowy hyzmat näme?Onuň saýlamagy häzirki maksatlaryňyza bagly diýip pikir edýäris.Google Hangouts we Skype iň meşhur we aýratynlyklara baý hyzmatlaryň ikisidir.Bularyň hemmesi Google ýa-da Skype hasaplary bolan kiçi toparlar üçin iň gowusydyr.Hangouts düýbünden mugt, ýöne sesiň hili siziň üçin möhüm bolsa, Skype-i ileri tutmaly.AIM-den “Tinychat” ýa-da “AV”, çäkli wagtyňyz bolsa we ilki bilen haýsydyr bir programma üpjünçiligini gurmazdan gyssagly söhbetdeşlik zerur bolsa, gowy saýlaw bolup biler. Agzalar oňa iberilen URL-e basmak arkaly oňa girip bilerler, üstesine-de, iki hyzmat hem mugt. “Tinychat”, ses aragatnaşygy däl-de, resminamalarda hyzmatdaşlyk etmek isleýänler üçin has amatlydyr. AV hyzmaty, hatda hasaba alynmaly däl garyndaşlary we dostlary bilen aragatnaşyk saklamak üçin has amatly. Netijede, “AnyMeeting” uly işewürlik konferensiýalary üçin ajaýyp platforma hödürleýär, sebäbi bir wagtyň özünde 200-e çenli adam wideo görkezişini görüp biler. Mundan başga-da, diňe konferensiýany gurnaýjy hyzmat üpjün edijisinde hasaba alynmalydyr. Goşmaça aýratynlyklar işewürlik mümkinçiliklerini hasam ösdürýär,ýöne dostlaryňyz ýa-da maşgalaňyz bilen habarlaşanyňyzda aç-açan artykmaç bolar.Wideo söhbet näme?Adam jemgyýetçilik barlygy sebäpli, aragatnaşyk onuň durmuşynda möhüm rol oýnaýar.Wagtal-wagtal, hatda iň ätiýaçly adam hem kimdir biri bilen gürleşmeli.Mundan başga-da, täsirli we ýokary hilli gepleşikler bolmazdan, haýsydyr bir iş we iş meselesini çözmek mümkin däl.Köp asyrlaryň dowamynda adamlar öz dostlary we tanyşlary bilen işjeň aragatnaşyk saklaýarlar we aragatnaşykda ähli meselelerini çözýärler.Modernöne häzirki zaman hakykaty şeýle, duşuşmak üçin wagt tapmak, oňa gatnaşmak we gyzyklanýan söhbetdeşimiz bilen belli bir mowzuk hakda gürleşmek köplenç kyn bolýar.Bagtymyza, internet gündelik durmuşymyza berk we çynlakaý girensoň, aragatnaşyklarymyzyň köpüsi wirtual hakykata geçdi.Sosial ulgamlardaky dostlarymyz bilen habarlaşýarys, hyzmatdaşlarymyza we kärdeşlerimize e-poçta iberýäris.Recentlyaňy-ýakynda internet kamerasy bolan we adaty ýokary tizlikli internete trafik çäksiz birikdirilen her bir adam üçin internet arkaly aragatnaşyk gurmagyň täze mümkinçiligi peýda boldy.Onlaýn wideo çagyryşy häzirki wagtda Internetdäki köp saýt tarapyndan hödürlenýär.Ulanyjy üçin galan zat, olaryň biriniň peýdasyna saýlamak.Mysal üçin, http://pentavideo.ru onlaýn wideo söhbetdeşlik hyzmaty bellärliklidir.Resursyň amatly we içgin interfeýsi bar, üstesine-de, ulanyjylaryň köpüsi üçin gaty möhüm bolan doly mugt ..Onlaýn wideo söhbetdeşligi diňe bir söhbetdeş bilen gepleşikleri geçirmäge däl, eýsem konferensiýa tertibinde birbada köp adam bilen gepleşik geçirmäge mümkinçilik berýär.Soňky aýratynlygyň kömegi bilen köp kompaniýalar uzakdaky ofisleri we bölümleri bilen duşuşyklar geçirmek üçin wideo söhbetdeşliklerinden peýdalanýarlar.Adyndan görnüşi ýaly, wideo söhbeti wideo görnüşinde söhbetdeşlik geçirmek ukybydyr.Başga bir söz bilen aýdylanda, söhbetdeşiňizi diňe bir eşitmän, wideo kamera arkaly hem görýärsiňiz.Umuman onlaýn wideo söhbetdeşliklerine we esasanam http://pentavideo.ru hyzmatyna bolan isleg, onlaýn wideo aragatnaşygynyň duýgulary beýan etmek üçin uly mümkinçilikler bilen baglanyşyklydyr.Aýratynam, işjeň aragatnaşyk barmaklaryňyza zyýan bermez, sebäbi söhbetdeşlik hat alyşma re iniminde bolsa köplenç bolýar.Onlineöne onlaýn wideo aragatnaşygy dostluk üçin däl-de, işewür aragatnaşyk üçin barha meşhur bolýar.Mundan başga-da, bu örän amatly.Şeýlelikde, mysal üçin, iş saparyna ýa-da dynç alyşa gidýän dolandyryjy öz guramasyndaky işe aňsatlyk bilen gözegçilik edip biler.Hawa, gol astyndakylar, zerur bolsa, islendik möhüm meselede onuň bilen maslahatlaşmaga mümkinçilik alýarlar.Wideo söhbetdeşligi ulanmagyň esasy artykmaçlyklaryny jemlesek, ilki bilen aşakdaky möhüm nokatlary bellemelidiris:- gyssagly karar bermek mümkinçiligi;- zähmet öndürijiliginiň ep-esli ýokarlanmagy;- hünärmen kömegini almak mümkinçiligi;- maliýe çeşmelerini tygşytlamak;Öň wideo kamera arkaly onlaýn aragatnaşyk formatyny hiç wagt ulanmaly däl bolsaňyz, synanyşmagyňyzy maslahat berýäris.Elbetde, göwnüňizden turmaz.Vesti.net: Microsoft toparlarynyň wideo söhbetdeşligi gatnaşyjylary bir wirtual giňişlige ýerleşdirerMicrosoft, toparlarynyň wideo konferensiýa hyzmatyna möhüm täzelenme yglan etdi.Esasy täzelikleriň biri täze “Together Mode” -yň girizilmegi boldy - koronawirus pandemiýasynyň başyndan bäri uzakdan işleýän we uzakdan işleýänler üçin işlenip düzüldi.Re modeim, ýygnananlaryň hemmesiniň bir sanly otagdadygyny duýýar.AI esasly segmentasiýa tehnologiýasy, gatnaşyjynyň awataryny umumy fona geçirýär.Mysal üçin, birbada 49 adamyň ýygnanyp bilýän synp otagy ýaly görünip biler.Tegelek stollar we ussahanalar üçin beýleki maglumatlar hem berilýär.“Together Mode” häzirki wagtda beta görnüşinde bolup, kompaniýa ony awgust aýynda ähli topar ulanyjylaryna goýbermegi wada berýär.Wideo üçin süzgüç toparlarda hem bolar.Öňünden görüş otagynda ulanyjy, yşyklandyryş derejesini sazlamak we ýygnaga gatnaşmazdan ozal kameranyň ünsüni ýumşatmak üçin süzgüç saýlap biler.Mysal üçin, arkaňyzyň fonuny bulaşdyrmagy saýlap bilersiňiz.Başga bir täzelenme “Dynamic View”.Microsoft-yň aýdyşy ýaly, hyzmatdaşlyga we ýygnaga gatnaşyjylaryň materiallaryny şol bir ekranda görkezmek mümkin boldy.Söhbet habarlaryna giriş hem täzelendi.Microsoft toparlarynyň ýygnagynda iberilen bu habarlaryň hemmesi, söhbetdeşlik panelini aýratyn açmazdan her kimiň ekranynda peýda bolar.Moreene bir täzelik - terjime bilen subtitrler.Gatnaşýanlar hakyky dilde beýleki dillerden gepleýşi terjime edýän hyzmatdan peýdalanarlar.Şonuň üçin konferensiýalar bir dilde gürlemeýän adamlara biri-biri bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berer.Şu ýylyň ahyrynda, Microsoft size aýdylanlary ýazga almaga mümkinçilik berýän ýygnaklaryň tekst ýazgylaryny goşmagy wada berýär.Duşuşykdan soň doly ýazgy faýly şol ýygnak üçin söhbet goýmasynda awtomatiki usulda saklanar.Microsoft, toparlaryň ýakyn wagtda 1000-e çenli ýygnaga gatnaşýanlara, şeýle hem prezentasiýalara ýa-da çekişmelere tomaşa etmek meselesinde 20 000 adama goldaw berip biljekdigini aýdýar.Jübi programmasy üçin kompaniýa Cortana sanly kömekçisine goldaw bermegi wada berýär.Belli bir adama aragatnaşyksyz jaň etmäge, ulanyjyny meýilleşdirilen ýygnaga birikdirmäge, habarlary bellemäge we ibermäge, şeýle hem konferensiýa söhbetdeşliginde zerur faýllara kömek eder.Jivo-da täze: wideo söhbetdeşligi, hasap statistikasy we söhbetdeşlik üçin täze üpjün edijilerJivo bilen işi ýönekeýleşdirjek we satuwy artdyrjak birnäçe peýdaly täzelikleri taýýarladyk.Wideo söhbetdeşlik arkaly müşderiler bilen işleşiň“VideoForce” bilen bilelikde bäsdeşlikden tapawutlanmaga mümkinçilik berýän çözgüt taýýarladyk - indi saýtyň müşderileri bilen edil şahsy bolşy ýaly wideo aragatnaşygy arkaly işläp bilersiňiz.03/01/2022 çenli VF2022promo kody ulanyňwe “VideoForce” funksiýalarynyň doly toplumyna 30 gün mugt girip bilersiňiz."Hasap ýagdaýy" bölümindäki statistikany derňäňIndi "Hasabyň ýagdaýy" bölüminde islendik wagt maglumatlary ýygnap we deňeşdirip bilersiňiz.Bu ýerde sazlanan süzgüçli gepleşikler we jaňlar barada maglumatlary hem görüp bilersiňiz.Statistikany derňäň we bu görkezijileri nädip gowulandyrmalydygyny kesgitläň.Çatbotlary täze üpjün edijiler arkaly birikdiriňÖz söhbetdeşligiňizi döredip boljak hyzmatdaşlaryň sanawyny giňeltmäge dowam edýäris.Bu gezek Dahi.ai we Metabot hyzmatlary bilen integrasiýa ýola goýduk.Söhbetdeşlik goldaw ýüküni azaltmaga we satuwy artdyrmaga kömek edip biler.Dahi.ai we Metabot hyzmatlarynyň kömegi bilen boty özbaşdak düzüp bilersiňiz, özüňizi goşup bilersiňiz ýa-da taýýar skriptleri ulanyp, ony Jivo-a birikdirip bilersiňiz.Metabotyň peýdalary- scriptazuw we gürleýiş tanamak esasynda konstruktor (Dialogflow bilen NLU)- Anketalary we anketalary ýygnamak üçin gurlan maglumat bazasy- Müşderiniň ösen aýratynlyklary, awtomatiki bellik we parametr belligi- ripazgylaryň gijikdirilip başlamagy we awtofunelleriň döredilmegi üçin triggerler- Daşarky API bilen integrasiýa üçin gurallar- Botda gurlan dükan- Içindäki skript dili- Bulutda ýa-da serwerlerde gurnamakBahasy: her täze ulanyjy üçin aýda 1000 rubldan mugt (aýda 100 ulanyjy)Dahi artykmaçlyklary- kiçi we orta kärhanalar üçin- Iňlis we türk dillerinde interfeýs.Bot gepleşiklerinde rus dilini goldaýar.Beýleki press-relizler“Vedomosti” habar býulletenleri - esasy iş habarlaryny poçta bilen alyň“Facebook” sahypalaryTwitter sahypalaryTelegram WedomostiInstagram sahypalaryFlipboard listleriAragatnaşyk, maglumat tehnologiýasy we köpçülikleýin habar beriş serişdelerine gözegçilik etmek boýunça federal gullugyň (Roskomnadzor) 2022-nji ýylyň 27-nji noýabryndaky EL No. FS 77-79546Dörediji: "Business News Media" paýdarlar jemgyýetiWe hakda.Baş redaktor: Kazmina Irina Sergeýewna“Vedomosti” gazetine mahabat we maglumat goşundysy.Aragatnaşyk, maglumat tehnologiýasy we köpçülikleýin habar beriş serişdelerine gözegçilik gullugy (Roskomnadzor) tarapyndan 2022-nji ýylyň 17-nji ýanwaryndaky PI 77 FS 77 - 77720 belgisi bilen hasaba alyndy.Materiallary islendik ulanmaga diňe gaýtadan çap etmegiň düzgünlerine we vedomosti.ru salgysyna baglanyşyk bar bolsa rugsat berilýär.Bu sahypada hödürlenýän habarlar, analitikler, çaklamalar we beýleki materiallar haýsydyr bir emläk satyn almak ýa-da satmak üçin teklip ýa-da maslahat bermeýär.Saýtda IP adresleri, gutapjyklar we Saýt ulanyjylarynyň ýerleşiş maglumatlary ulanylýar, ulanyş şertleri Gizlinlik Policyörelgelerinde barRightshli hukuklar goralandyr © Business News Media JSC, 1999—2022Materiallary islendik ulanmaga diňe gaýtadan çap etmegiň düzgünlerine we vedomosti.ru salgysyna baglanyşyk bar bolsa rugsat berilýär.Bu sahypada hödürlenýän habarlar, analitikler, çaklamalar we beýleki materiallar haýsydyr bir emläk satyn almak ýa-da satmak üçin teklip ýa-da maslahat bermeýär.Rightshli hukuklar goralandyr © Business News Media JSC, 1999—2022Aragatnaşyk, maglumat tehnologiýasy we köpçülikleýin habar beriş serişdelerine gözegçilik etmek boýunça federal gullugyň (Roskomnadzor) 2022-nji ýylyň 27-nji noýabryndaky EL No. FS 77-79546Dörediji: "Business News Media" paýdarlar jemgyýetiWe hakda.Baş redaktor: Kazmina Irina Sergeýewna“Vedomosti” gazetine mahabat we maglumat goşundysy.Aragatnaşyk, maglumat tehnologiýasy we köpçülikleýin habar beriş serişdelerine gözegçilik gullugy (Roskomnadzor) tarapyndan 2022-nji ýylyň 17-nji ýanwaryndaky PI 77 FS 77 - 77720 belgisi bilen hasaba alyndy.Saýtda IP adresleri, gutapjyklar we Saýt ulanyjylarynyň ýerleşiş maglumatlary ulanylýar, ulanyş şertleri Gizlinlik Policyörelgelerinde barAziýa-Pacificuwaş umman banky 17-nji dekabrda sagat 12: 00-da Telegramda "Pandemiýanyň halkara bir stockasyna we walýuta bazarlaryna täsiri" atly wideo söhbetdeşlige çagyrýar.Soňky iki ýylda bir stockalarda global üýtgeşmeler bolup geçdi.Pandemiýa global syýasata we ykdysadyýete täsirini dowam etdirýär.Maliýe jemgyýeti koronawirus krizisine nähili jogap berýär?Wakalaryň ösüşi üçin haýsy wariantlar bar?Dünýä walýutalarynda näme bar?17-nji dekabrda, Moskwa wagty bilen sagat 12: 00-da Aziýa-Pacificuwaş umman bankynyň Telegram kanaly t.me/atb_su "Pandemiýanyň halkara bir stockasyna we walýuta bazarlaryna täsiri" atly wideo söhbetdeşligi geçirer.Aziýa-Pacificuwaş umman bankynyň maýa goýum bank müdirliginiň başlygy Wladimir Burdenko, COVID-19 pandemiýasy wagtynda dünýä ykdysadyýetiniň özüni alyp barşy, pul guramalarynyň täze şertlere uýgunlaşmak zerurlygy we näme etjekdigi barada söhbet eder. ýakyn wagtda maliýe bazarlarynda üýtgeşiklik ...Rus wideo söhbetdeşligi, mugtHer dürli adamlar bilen.Onlaýn ýaýlymlar muny ýerine ýetirmek aňsat we ýakymly görnüşde düzüldi.Birikip, derrew söhbetdeşiň ýanyna barýarsyňyz.Halaýan bolsaňyz - biri-biriňiz bilen tanşarsyňyz, halamaýan bolsaňyz - düwmä basýarsyňyz we öňüňizde täze ýüz bar.AragatnaşykŞadyýan söhbetdeşlik, hökmany däl flirt, täze filmler we moda tendensiýalary, käte bolsa “ömür üçin” ýarym gije gepleşikler.Umuman aýdanyňda, şu gün nähili keýp alsaňyz, tolkunyňyzy hökman şu ýerde görersiňiz.Biz dostlar :)Hawa, bu biziň bilen bolýar.We köplenç.Görýäňizmi, internetdäki aragatnaşyk hakyky durmuşdan has dogruçyl.Bu ýerde özüňiz bolup bilersiňiz we hiç kime uýgunlaşyp bilmersiňiz.Diýmek, ruhda size ýakyn adamy tanamak has aňsatdyr.

Kim biziň bilen?

GyzlarGözlegiňizi saçyň reňki, döşüň ululygy we burşt bişirmek ussatlygy boýunça düzüp bilersiňiz.Gowy, gowy.Biz degişýärdik) Emma gyzlarymyz gaty gowy.Özüňizi gözläň, bu Wideo söhbet.YsigitlerBaşga zat bar.Brunetler, saryýagyzlar, gyzylbaşlar.Sportçylar, sazandalar, stilistler.Aklawçylar, programmistler, harbylar.Telekeçiler, dolandyryjylar we işçiler.Bagyşlaň, ak atda şazada ýok.Emma gözleýäris :)ZehinlerÇynlakaý, şular ýaly suratlar käwagt gabat gelýär!Olar gitara çalýarlar, aýdym aýdýarlar we beatboxlary ýerine ýetirýärler.Utanma.Zehiniňizi dünýä görkeziň.Kim bilýär, belki prodýuserler hem şu ýerde asylýar)HangoutsBu ýerde doglan günlerimizi belleýäris we "mowzuk oturylyşyklaryny" gurnaýarys we hatda halaýan futbol topary üçin bilelikde kök urýarys.Bize goşul!Galyberse-de, uly kompaniýada hezil etmek has gyzykly.Olar siziň bilen duşuşmak isleýärler!Olara gysga wagtda ýazyň!Bu wideo söhbetdeşligi dünýäniň dürli künjeginden adamlar duşuşmak we wagt geçirmek üçin döretdik.Biziň ileri tutýan zadymyz, söhbetdeşlige gatnaşyjylaryň hemmesine hormat goýmakdyr.Kasam etmek, biabraýçylyk, kemsitmek we adam mertebesini kemsitmek ýaly düşünjeleri öz içine almaýar.Bularyň hemmesi çeşmämizi ulanmagyň düzgünlerinde yglan edilýär.Ilkinji ýaýlyma başlamazdan ozal olary üns bilen okaň.

S: Bu wideo söhbet diňe ähli ýaşdakylar üçinmi?

J: Bu ýerde diňe ulular aragatnaşyk saklaman, çagalara söhbetdeşlige gatnaşmak düýbünden gadagan.

S: Diňe mylakatly aragatnaşyk!

J: Wideo söhbetdeşligimizde sypaýy we ünsli bolmagyňyzy haýyş edýäris!Olar hem siziň bilen bolarlar!

S: Biz sypaýy we ýakymly aragatnaşyk üçinmi?

J: Bu ýerde gödek we zatlary tertibe salmak kabul edilmeýär.Mundan başga-da, gödek sözler ulanmak.Islendik bir nejis dil gadagan.Özüňe we başgalara hormat goý.

S: Ekstremistler, terroristler we beýleki söweşiji janköýerler - tokaýdan geçiň!?

J: Dürli milletden, jynsdan we dini ynançlardan bolan adamlar bilen aragatnaşyk saklaýarys.Geň ýeri, öz aralarynda umumy dil tapýarlar.Şonuň üçin kimdir biri sizi gaharlandyrsa, başga bir söhbetdeşiňize geçiň.

S: Başga adamlaryň suratlaryny, wideolaryny we aragatnaşyk maglumatlaryny söhbetdeşlige ýaýratmak düýbünden gadaganmy?

J: Üçünji taraplaryň gizlin maglumatlaryny halka iberip bilmersiňiz.Bu çäklendirme diňe haýsydyr bir jenaýata şaýat bolsaňyz ýatyrylýar.

S: Wideo söhbetdeşlik mahabat üçin ýer dälmi?

J: Harytlaryňyzy we hyzmatlaryňyzy aýratyn çeşmelerde hödürläň.Theeri gelende aýtsak, beýleki sahypalary mahabatlandyrmak hem gadagan.Wideo söhbetdeşligimizde hasaba alynman habarlaşyp bilersiňiz, ýöne bu jenaýatçylary we jenaýatçylary yzarlap bilmejekdigimizi aňlatmaýar.Saýtda, ähli ulanyjy ýaýlymlaryny awtomatiki ýazga almak hukugymyz bar, şonuň üçin zerur bolsa jenaýatçyny tapmak we jezalandyrmak kyn bolmaz.Entegem soraglaryňyz barmy?Wideo söhbetdeşligimiziň işini gowulandyrmak üçin teklipleriňiz barmy?Dolandyryş bilen aragatnaşyk üçin aragatnaşyklar aşakda.WhatsApp-da toparlaýyn wideo söhbetini nädip döretmeli“WhatsApp” -yň iň soňky täzelenmesi köpden bäri garaşylýan aýratynlygy getirýär: topar ses we wideo söhbetlerini döretmek ukyby.WhatsApp-da wideo konferensiýasyny nädip başlamaly ýa-da birbada birnäçe adama jaň etmeli, makalamyzda size aýdarys.“WhatsApp” toparynyň çagyryşlary nähili işleýärBu funksiýa ähli ulanyjylar üçin elýeterli bolmasa-da, dürli sebitler üçin kem-kemden açylýar.Toparlaýyn jaňlary diňe “WhatsApp” -yň häzirki wersiýasyny gurnanlar edip bilerler.

Bir konferensiýada dörtden gowrak adamy birleşdirmeli bolsaňyz, beýleki programmalary ulanyň.Aýry-aýry makalalarda wideo söhbetdeşligi üçin mugt hyzmatlar barada jikme-jik gürleşdik.Wideo söhbetdeşlik nämeAragatnaşyk her bir adamyň jemgyýetçilik durmuşynda möhüm rol oýnaýar.Todayöne häzirki wagtda tehnologiýanyň ösmegi netijesinde söhbetdeş bilen onlaýn sizi gyzyklandyrýan temalarda gürleşip bolýar.Çalt meşhurlyk gazanan wideo söhbetleri muny amala aşyrmaga kömek eder.Olar näme?Bu, internet birikmesi arkaly wideo we ses maglumatlarynyň görkezilmegini goldaýan wideo söhbet.Onuň aýratynlygy, iki-den gowrak söhbetdeşiň arasynda gürleşip biljekdiginden ybarat.Wideo söhbetdeşlige başlamak üçin diňe internet birikdirilen kompýuter, işleýän fleş-pleýer, web kamera, mikrofon we nauşnik bolmaly.Wideo söhbetdeşlik arkaly aragatnaşyk adaty durmuşdaky söhbetdeşlikden pes däldir, sebäbi hakykat atmosferasy wizual aragatnaşyk arkaly goldanýar. Söhbet ruletasy, esasanam, dünýäniň dürli künjeklerinden hezil etmäge we täze dost tapmaga mümkinçilik berýän ýaşlaryň arasynda isleg bildirýär. Sahypanyň ulgamy şeýle bir dizaýn edilendir welin, söhbetdeş saýlamazdan ozal islenýän parametrleri, mysal üçin, ýaşyny ýa-da ýaşaýan ýurduny girizip bilersiňiz. Internetde aragatnaşygyň esasy artykmaçlygy, adamda köp üýtgeşik duýgulary we adrenalin howasyny döredýär, bu bolsa hakyky durmuşda utanjaňlyk bilen köp kynçylyk çekýän adamlar üçinem az çäklendirilmäge mümkinçilik berýär. Başga bir söz bilen aýdylanda, wideo söhbetdeşligi hemmelere aňsat aragatnaşygy hödürlemäge taýyn, söhbetiň dowamy size laýyk gelmese islendik wagt kesilip bilner.Statistikalara ynanýan bolsaňyz, är-aýalyň dürli ýurtlaryň raýaty bolan köp jübütler wideo söhbetdeşlikler arkaly döredildi.Şonuň üçin uzak wagtlap ýakyn gurşawyňyzda bir jübüt tapyp bilmeseňiz ýa-da başga bir jynsdan ýeterlik ünsüňizi almasaňyz, rulet söhbetdeşligine gidiň.Bu ýerde hökman ýakymly gürleşip boljak we geljekde hakyky durmuşda ýygnak gurnajak bir söhbetdeş taparsyňyz.Şeýle hem, wideo söhbetdeşlikleriniň daşary ýurt dilini öwrenmek isleýänler üçin ajaýyp çözgüt boljakdygyny ýatdan çykarmaň.Galyberse-de, her gün teoretiki esaslara göz aýlasaňam, amaly netijesiz islenýän netijäni gazanyp bilmersiň.Wideo söhbetdeşlik dürli ýurtlardan millionlarça adamy birleşdirýän çeşme.Şonuň üçin ýakymly aragatnaşygy zerur dil amallary bilen birleşdirip bilersiňiz.Microsoft toparlary iýul aýynda ahyrky şifrlemäni alarlarŞu ýylyň mart aýynda, Microsoft ýakyn wagtda ahyrky şifrlemäni goldamak üçin öz kärhanasy Microsoft Teams platformasyna goldaw bermegi wada berdi.Recentlyakynda kompaniýa bu aýratynlygyň iýul aýynyň başynda başlajakdygyny habar berdi.Ony doly birleşdirmek üçin iki hepde töweregi wagt gerek bolar.Ahyrky şifrlemek, çeşmäniň maglumatyny şifrlemek we aralyk düwünleri şifrlemek mümkinçiligi bolmazdan, göz öňünde tutulan maksat üçin şifrlemekdir.Microsoft toparlary, iki taraplaýyn VoIP jaňlary üçin ahyrky şifrlemäni (E2EE) ulanar, ulanyjylara parol ýaly duýgur maglumatlary has ygtybarly geçirmäge mümkinçilik berer.“MSPoweruser” portalyna görä , bu aýratynlygy aýratyn ulanyjylar we tutuş gurama administratorlar açyp bilerler.Ulanyjylar soňra Sazlamalar -> Gizlinlik bölüminde “End-to-Call” şifrlemek opsiýasyny ulanyp, ahyrky şifrlemäni işjeňleşdirip bilerler.Çagyryş ýazgysy we transkripsiýa indi bolmaz.E2EE jaňlary diňe ses, wideo, ekrany paýlaşmak, söhbet ýaly esasy aýratynlyklary goldaýar we ösen aýratynlyklar elýeterli bolmaz.Şifrlemek diňe jaň edýän hem, jaňy kabul ediji hem öz sazlamalarynda E2EE-i işleden ýagdaýynda işlär.Ahyrky şifrlemek, toparlaryň web wersiýasynda däl-de, diňe iş stoly we ykjam müşderilerde elýeterli bolar.“Snapchat” awtoulag heläkçiliginde günäkärlenýärMeşhur “Snapchat” habarçysyny suda bermek üçin üç ýyllap eden netijesiz synanyşyklaryndan soň, awtoulag heläkçiliginde ölen ýetginjekleriň ene-atalary elýeterli bolmadyk hyzmaty jogapkärçilige çekmäge mümkinçilik aldylar.ABŞ-nyň Kanunlar kodeksiniň meşhur we üýtgewsiz "230-njy bölümi", internet çeşmesiniň eýesini ulanyjylaryň goýýan zatlary üçin jogapkärçilikden boşadýan ýaly.Напомним, в мае 2022 года в округе Уолворт, штат Висконсин, трое молодых людей погибли в автокатастрофе, снимая себя в Snapchat. По словам родителей одного из погибших, водитель разогнался до 123 миль в час, чтобы запечатлеть максимальную скорость с помощью Snapchat и поделиться сомнительным достижением с подписчиками. Они считают, что подростки не стали бы совершать такую глупость, если бы не действия интернет-сервиса.Дело в том, что Snapchat позволяет использовать различные фильтры в режиме онлайн, в том числе, среди популярных функций есть возможность снимать видео с «фильтром скорости». Для этого программа отслеживает положение устройства с помощью датчиков GPS и выводит значение скорости на видео. Родители считают, что видеосервис должен понести ответственность за случившееся из-за того, что выпускает такие инструменты, а значит заочно мотивирует пользователей совершать отчаянные поступки.Первые попытки хотя бы вызвать представителей Snapchat в суд не увенчались успехом. Оказывается, что такого рода технологические компании попадают под защиту «Раздела 230» и полностью освобождаются от ответственности за действия пользователей внутри сервиса. Не важно, будь то публикация неприемлемых материалов или же использование сервиса в развлекательных целях в опасной ситуации — как в данном случае. Поэтому апелляционный суд девятого округа США просто отклонил заявку и закрыл дело без разбирательств.Спустя несколько лет тщетных попыток обойти пресловутый «Раздел 230» истцы попытались зайти с другой стороны — если считать, что Snapchat привлекает пользователей к совершению каких-либо опасных и неприемлемых действий, то дело в суде можно выиграть. Пусть за действия пользователей сервис не отвечает, но за мотивацию к совершению какого-либо действия наказание найдётся.Конечно, ситуация дошла до абсурда — закон существует с 1996 года, поэтому считать его действие абсолютно верным сейчас, мягко говоря, нельзя. В то же время, бюрократические проволочки остаются в силе, и напрямую суды сделать в таких случаях ничего не могут. Эта ситуация уже вызвала широкий резонанс в обществе, и запутанным делом заинтересовался судья Верховного суда США Кларенс Томас (Clarence Thomas) — это значит, что есть все шансы вручить Snapchat повестку в суд и даже выиграть дело в пользу пострадавшей стороны. Более того, победа в одном деле может открыть перспективы для привлечения к ответственности других организаций, которые ранее также ушли от ответственности и продолжают работать вопреки моральным законам.Microsoft Teams получит сквозное шифрование и улучшенные возможности для проведения презентацийКомпания Microsoft продолжает совершенствовать свою корпоративную платформу Microsoft Teams и в ближайшее время добавит в неё несколько новых функций. Во-первых, на платформе наконец-то появится сквозное шифрование, а во-вторых, компания разнообразит настройки и возможности видеоконференций.Бета-версия функции сквозного шифрования в Microsoft Teams появится в первой половине текущего года для коммерческих пользователей платформы. Она будет доступна для незапланированных звонков с двумя участниками. В перспективе планируется ввод сквозного шифрования для запланированных видеоконференций с большим количеством участников.В настоящий момент Microsoft Teams не поддерживает сквозное шифрование видеовстреч. Данные шифруются при передаче и хранении, что потенциально оставляет возможность для авторизованных сервисов получить к ним доступ с помощью дешифровки. Для защиты сохраняемых данных компания использует шифрование SharePoint, а для заметок, хранящихся в Microsoft Teams, применяется шифрование OneNote. Всё содержимое чатов также зашифровывается при передаче и хранении. Основной конкурент Microsoft Teams, платформа Slack тоже не имеет сквозного шифрования. А сервис Zoom начал интеграцию технологии в октябре минувшего года.Ещё в настройках видеоконференций Microsoft Teams появится три новых режима презентации. Режим Reporter позволит помещать цифровой контент в рамке рядом с лицом выступающего в качестве визуальной подсказки для наблюдателя. Аналогичный подход используется в телевизионных новостных сюжетах.Режим Standout позволяет размещать своё лицо поверх представляемого контента, располагающегося по всей площади экрана. Третий режим Side-by-side размещает лицо выступающего рядом с представляемым контентом. Режим Standout появится в Microsoft Teams уже в этом месяце, а два других режима — позже.Microsoft также сегодня запустила для Teams плагин PowerPoint Live. Он упростит презентации с помощью слайдов PowerPoint как для самого выступающего, так и для других участников конференции.Докладчики смогут теперь видеть в одном окне чат, заметки и слайды, а другие участники встречи — самостоятельно просматривать презентуемые слайды.Владелец Tinder купил корейского разработчика видеосервисов Hyperconnect за $1,7 млрдКорпорация Match Group, владеющая Tinder, объявила о покупке корейской компании Hyperconnect, которая занимается разработкой видеосервисов. Сумма сделки составила $1,7 миллиарда. Это крупнейшее приобретение в истории Match Group.Dallas Morning NewsКорейскому разработчику принадлежат два крупных приложения: Azar предназначен для общения в аудио- и видеочатах, а Hakuna Live — для онлайн-трансляций. По словам Match Group, корейская компания прибыльна, а выручка за 2022 год достигла $200 миллионов. Это на 50 % больше, чем годом ранее. Сервисы особенно популярны на азиатском рынке, поэтому 75 % выручки приносят жители Азии.Hyperconnect также известна инновационными разработками. Компания создала технологию, которую называет «первой мобильной версией» WebRTC. Она предназначена для прямого однорангового соединения пользователей мобильных устройств без задействования серверов. Это позволяет повысить безопасность пользователей и снизить издержки для разработчика.Другая технология корейской компании облегчает общение представителей разных языковых групп. Она позволяет собеседникам разговаривать и переписываться с использованием перевода в режиме реального времени. Эта функция используется в сервисе Azar.Для каких целей Match Group приобрела Hyperconnect не уточняется. Журналисты Techcrunch предполагают, что в будущем компания может интегрировать технологии в Tinder и другие сервисы знакомств. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2022 года.Zoom уличили в искажении статистики активных пользователейУ сервиса видеосвязи Zoom нет 300 млн ежедневных активных пользователей, о которых компания ранее заявляла. Провайдер услуги признал этот факт после того, как на отредактированное им же ранее опубликованное официальное заявление обратил внимание портал The Verge.В изначальном заявлении Zoom говорилось:…«более 300 млн ежедневных пользователей».и. «более 300 миллионов человек по всему миру используют Zoom в это непростое время»…Спустя сутки сообщение отредактировали. Теперь оно гласит:«300 миллионов участников видеосвязи Zoom».Как указывает The Verge, разница в терминах «ежедневный активный пользователь» и «участник видеочата» просто огромная. Во втором случае одного и того же человека можно посчитать несколько раз: организовали пять сеансов видеосвязи в течение дня — вас посчитают за пятерых пользователей. «Ежедневный активный пользователь» учитывается только один раз в сутки. Именно на этом показателе обычно рассчитывается популярность того или иного сервиса. В противном случае аудитория платформы будет выглядеть гораздо больше, чем есть на самом деле.Дезинформирующее сообщение Zoom отредактировала 24 апреля, только спустя сутки после публикации, которая, конечно же, успела разлететься по всем заголовкам онлайн-изданий. После того, как The Verge обратился к Zoom, компания сразу же признала ошибку.«Мы гордимся тем, что помогаем более 300 млн участникам ежедневных видеовстреч оставаться на связи во время пандемии. В сообщении, опубликованном в нашем блоге 22 апреля, мы непреднамеренно назвали участников “пользователями”. Осознав ошибку, мы отредактировали сообщение, изменив их на “участников”. Это был серьёзный недосмотр с нашей стороны»,— ответила Zoom на обращение The Verge.Интернет-издание отмечает, что хотя компания по-прежнему не предоставила данных о количестве ежедневных пользователей, рост аудитории Zoom действительно впечатляет. С декабря прошлого года количество ежедневных участников видеоконференций увеличилось с 10 млн до 300 млн сегодня.Основные конкуренты Microsoft Teams и Google Meet заметно отстают, но также наращивают количество активных пользователей. Ежедневная аудитория видеочатов Microsoft за месяц увеличилась с 70 до 75 млн человек. В этом месяце компания за сутки зафиксировала 200 млн участников видеоконференций.Количество участников видеозвонков Google Meet с каждым днём растёт примерно на 3 млн и уже достигло 100 млн. Приложением Webex для совместной работы, разработанным Cisco, уже пользовались 300 млн человек. А количество регистраций в сутки подходит к отметке в 240 000. Но компания по-прежнему не предоставляет показатели ежедневных активных пользователей и количества участников видеовстреч.“Google”, “Microsoft”, “Facebook” henizem gözlegde we mugt mümkinçilikleri bolan täze ulanyjylary çekmäge synanyşýar.Mysal üçin, Google ýakynda “Meet” hyzmatyny mugt etdi.